С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С

На  основание чл.14, ал.1, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1, и чл. 51  от  Наредбата  за  реда  за  придобиване,  управление  и  разпореждане  с  общински  имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас,

Община Бургас открива процедури за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти – общинска собственост, както следва:

1.За отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на самостоятелен обект, находящ се в гр.Бургас, ул. „Александровска“ № 115, представляващ обект № 3 (ляв), с полезна площ 177.74 кв.м., при граници: изток – външен зид, запад – външен зид и ул.„Александровска“, север – стълбище и магазин общинска собственост, юг – стълбище и магазин общинска собственост, предназначен за търговска дейност, съгласно решение на Общински съвет– Бургас, прието по т.16 от дневния ред на проведеното на 16.12.2014 г. заседание /Протокол № 45/. Начална тръжна цена на месечния наем в размер на 3 200 /три хиляди и двеста/ лева без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 320 /триста и двадесет/ лева без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 9 600 /девет хиляди и шестотин/ лева. Заповед № 1121/08.05.2015г. на Кмета на Община Бургас.

2.За отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на обект, с площ 122 кв.м., построен  в УПИ I, кв.16 по плана на кв. Акации“, ул.“Китка“ № 16, гр. Бургас, при граници на обекта: изток – външен зид към поземления имот, запад – външен зид към ул.“Пеликан“, север – външен зид към ул.“Китка“, юг – външен зид към поземления имот, предназначен за складова дейност, съгласно решение на Общински съвет– Бургас, прието по т.34 от дневния ред на проведеното на 25.03.2014 г. заседание /Протокол № 34/. Начална тръжна цена на месечния наем в размер на  165 /сто шестдесет и пет/ лева  без  ДДС, стъпка за наддаване в размер на 16.50 /шестнадесет и петдесет стотинки/ лева без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 495 /осемстотин двадесет и пет/ лева. Заповед № 1121/08.05.2015г. на Кмета на Община Бургас.

3.За отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на  самостоятелен обект самостоятелен обект, находящ се в гр.Бургас, ул. „Александровска“ № 82, представляващ: магазин между вход „Б“ и вход „В“, с полезна площ 197.00 кв.м., ведно с идеална част от общите части на сградата и правото на строеж върху общинска земя, при граници: изток – ул. „Александровска“, запад – външен зид, север – вход „В“, юг – вход „Б“, отгоре – първи етаж, отдолу – сутерен, предназначен за търговска дейност, съгласно решение на Общински съвет– Бургас, прието по т.28 от дневния ред на проведеното на 17.02.2015 г. заседание /Протокол № 48/. Начална тръжна цена на месечния наем в размер на 3 546 /три хиляди петстотин четиридесет и шест/ лева без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 354.60 /триста петдесет и четири лева и шестдесет стотинки/ без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 10 638 /десет хиляди шестотин тридесет и осем/ лева. Заповед №1120/08.05.2015 г. на Кмета на Община Бургас.

4.За отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на  самостоятелен обект, представляващ сграда – фурна, находяща се в УПИ VII-343, в кв. 34 по плана на с. Равнец, Община Бургас, със застроена площ 230 кв.м., предназначен за производствена дейност, съгласно решение на Общински съвет– Бургас, прието по т.19 от дневния ред на проведеното на 24.06.2014 г. заседание /Протокол №37/. Начална тръжна цена на месечния наем в размер на  230 /двеста и тридесет/ лева  без  ДДС, стъпка за наддаване в размер на 23 /двадесет и три/ лева без ДДС, размер на депозита за участие в тръжната процедура – 690 /шестотин и деветдесет/ лева. Заповед № 1120/08.05.2015 г. на Кмета на Община Бургас.

 

Търговете ще се проведат на 17.06.2015 г., от 09.30 часа, в сградата на Община Бургас. При обявяване на търг за непроведен, повторен търг ще се проведе на 24.06.2015 г., от 9.30 часа, в сградата на Община Бургас.

Оглед на обектите може да бъде извършван на 21.05.2015 г. и на 04.06.2015 г. от 10,00 до 11,00 часа. При обявяване на търг за непроведен, оглед на обекта, във връзка с повторния търг, може да бъде извършван на 18.06.2015 г. от 10,00 до 11,00 часа.

Документацията за участие в търг се закупува в Центъра за административно обслужване /ЦАО/ на Община Бургас, на ул. “Александровска” № 26, всеки работен ден от 8,30 до 16,00 часа. 

Цена на тръжната документация - 110 лева, без ДДС. 

Заявления за участие в търг се подават в ЦАО на Община Бургас, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 8.30 часа до 16,00 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в търг е до 16.00 часа на 15.06.2015 година. 

Крайният срок за приемане на заявления за участие в търг е до 16,00 часа на 16.06.2015 година.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16.00 часа  на 22.06.2015 година.

При обявяване на търг за непроведен, крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16,00 часа на 23.06.2015 година.

Явяването на кандидатите – лично или чрез надлежно упълномощен представител е задължително.

За допълнителна информация: тел. 056/907 220 – Ивелина Велева.

Добавете коментар


Защитен код
Обнови