Сезираха главния прокурор за токсичното депо в Атия

Инициативен комитет от созополското село Атия сезира институциите заради строежа на депото за опасни отпадъци, което в непосредствена близост, на около 300 метра от последните къщи на квартал „Миньор“.

Жалбата е адресирана до директора на РДНСК – Бургас, главния прокурор, министъра на околната среда и водите и до посланика на Швейцария, научи meduzata.com.

Строежът на депото започна през май т.г., а че е за токсични отпадъци се разбра по-късно.

Обектът се намира в защитена местност Бакарлъка, в горска територия.

Първоначално жителите на селото са стреснати от поголовната сеч, изкопа на стотици кубични метри почва от планинският склон, извършвани със тежка строителна техника, изливането на стотици квадратни метри бетонни площадки.

Липсва задължителната по закон информационна табела, не е било проведено  обществено обсъждане или уведомяване на населението относно проекта. Затова сред жителите Атия възниква напрежение. Сформиран е инициативен комитет, който се заема да издири документите на строежа.

Хронология

Става ясно, че първоначалният замисъл е тук да има площадка за строителни отпадъци, земни маси и инертни материали. Идеята е от преди 11 години и тогава РИОСВ-Бургас прави оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/. 

Решението по ОВОС е издадено от екоинспекцията на 1 септември 2009 г. Само три дни след това обаче, на 4 септември 2009 г. е внесена промяна на инвестиционното предложение. Депото за строителни отпадъци става площадка за съхранение на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, батерии и акумулатори.

Когато на 21 април 2015 г. се подписва споразумение по проект, финансиран по Българо-швейцарската програма за сътрудничество, депото става „Общински център за разделно събиране и съхранение на опасни битови отпадъци“.

Токсичните отпадъци са изброени – лаково-бояджийски материали – грундове, лепила, смоли, разтворители; домакински препарати и химикали – киселини и основи, пестициди, хербициди, антифриз, спирачна течност, белина, дезинфектанти; фармацевтични продукти с изтекъл срок на годност; живак и живакосъдържащи отпадъци; батерии и акумулатори; електрическо и електронно оборудване; смазочни и моторни масла.

Нарушенията

Според инициативния комитет има нарушения във връзка с изготвянето и одобрението на Подробен устройствен план, издаването на Разрешението за строеж и изпълнение на строителството.

Ето и нарушенията:

- Процедурата е започнала през 2008 г. със съвсем различен предмет на инвестиционното предложение - изграждане на депо за строителни отпадъци, земни маси и инертни материали;

- Въпреки това и община Созопол и РИОСВ продължават да се позовават на доклада по ОВОС, който се отнася за първоначалното инвестиционно предложение;

- Процедурата по изработване на ПУП е включвала промяна на предназначението на поземлени имоти представляващи част от горския фонд и то в рамките на рамките на защитена зона Бакърлъка. До настоящият момент община Созопол не е представила документи, доказващи, че е законосъобразно проведена процедурата;

- Не е проведено изискването по закон обществено обсъждане на доклада по ОВОС. Показаният от община Созопол протокол за проведено обществено обсъждане през 2009 г. в състав от 6 човека не доказва какъв е бил предметът на общественото обсъждане;

- На строителната площадка липсва строителна информационна табела изисквана по ЗУТ, указваща минималната информация относно обекта, участниците и продължителността на строителството;

- Строителството се извършва в нарушение дори на даденото разрешение от РИОСВ за депо за строителни отпадъци. Указанието в него са дейностите да се извършват извън размножителният период /май-юни/ за да се избегне унищожаването на гнезда и яйца на птици.

Отговорът на РИОСВ

Директорът на РИОСВ – Бургас Тонка Атанасова заяви, че в Атия няма да има депо за опасни отпадъци. Това е площадка за временното им съхранение, уточни тя.

Жителите на селото проведоха среща с шефката на екоинспекцията на 5 август т.т.

„Това, което започва да се изгражда по пилотния проект по българо-швейцарската програма, е било депо за строителни отпадъци и за електронно, електрическо оборудване, за което са проведени процедури по екологичното законодателство“, допълни Тонка Атанасова. 

Всички общини до края на 2020 г. трябва да имат такива изградени центрове, за да могат да изпълнят целите по Закона за управление на отпадъците. Когато те събират тези отпадъци от бита като лекарства, батерии, телевизори, компютри и т.н. след това се предават на фирми, които ги обработват, третират или оползотворяват.

Текст и снимки: meduzata.com

 

  

 

Добавете коментар


Защитен код
Обнови