ЗАПОВЕД

2351/19.07.2023г.

На основание чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост чл.14, ал.1 и 2 и чл.61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас и решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.27 от дневния ред на проведеното на 29.05.2023 г. заседание (Протокол № 51)

ОТКРИВАМ

 

ЗАПОВЕД

№ 2250/11.07.2023г.

На основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост,       чл.18, чл.52 и чл.61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи (НРПУРОИВ), приета от Общински съвет – Бургас, Решениe на Общински съвет - Бургас, по т.28 от дневния ред на проведеното на 29.05.2023 г. заседание (Протокол № 51) и Решениe на Общински съвет - Бургас, по т.12 от дневния ред на проведеното на 27.06.2023 г. заседание (Протокол № 52), във връзка с чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 56 от НРПУРОИВ, 

Страница 1 от 25