Община Бургас съобщава, че в продължение на два месеца, броено от 9 януари 2020 г., ще бъде затворена за движение западната страна на бул. "Булаир" - в участъка от ул. "Славянска" до ул. "Цар Симеон I".

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 18 и чл. 18а, ал. 3 от Закона за социалното подпомагане и чл. 37, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане, във връзка със заповед № 2481/03.09.2019 година на Кмета на Община Бургас 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за възлагане предоставянето на социални услуги  в общността – Кризисен център за деца и лица, жертви на насилие, в Община Бургас. 

З А П О В Е Д

№ 1386/29.05.2019 г.

На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.14, ал.1 и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас и в изпълнение на Решение на Общински съвет – Бургас, прието по т.6 от дневния ред на проведеното на 30.04.2019 г. заседание (Протокол № 56),

Страница 1 от 15