Над 9% са скок чуждите инвестиции в Бургас

 

По окончателни данни преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор на област Бургас към 31.12.2018 г. възлизат на 2 059.4 млн. евро, което е с 9.1% повече в сравнение с 2017 година.

Най-голям е обемът на направените чуждестранни инвестиции в сектор „Индустрия“ – 1 547.1 млн. евро, което е 75.1% от общия обем на ПЧИ.

Спрямо 2017 г. относителният му дял намалява с 1.5 процентни пункта. На второ място след промишлеността по вложени чуждестранни инвестиции към 31.12.2018 г. се нарежда отрасъл „Търговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорство“ – 235.5 млн. евро, или 11.4% от общите инвестиции. Спрямо 2017 г. относителният му дял намалява с 0.1 процентни пункта.

В сектор „Операции с недвижими имоти“ са направени 10.1% от общите ПЧИ в областта. Спрямо 2017 г. относителният дял на ПЧИ в този сектор се увеличава с 1.7 процентни пункта.

По окончателни данни през 2018 г. извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) са 1 229.0 млн. лева.

Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в сектор „Търговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорство“ – 422.0 млн. лв., или 34.3% от общия обем на направените инвестиции през годината. Спрямо 2017 г. показателят бележи спад от 5.6 процентни пункта. 

На второ място е сектор „Индустрия“ с 352.0 млн. лв., или 28.6% от общия обем, като се отчита намаление от 3.5 процентни пункта спрямо 2017 година. Разходите за ДМА в сектор „Строителство“ са 130.1 млн. лв., или 10.6%, като спрямо 2017 г. относителният му дял се увеличава с 3.6 процентни пункта.

Регистрирана е промяна и в структурата на извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи през 2018 г. по видове. Спрямо 2017 г. се наблюдава спад на относителният дял на направените инвестиции за „машини, производствено оборудване и апаратура“ с 2.1 процентни пункта, на „сгради, строителни съоръжения и конструкции“ – с 1.7 процентни пункта и на „други разходи“ – с 0.1 процентни пункта. Същевременно се наблюдава увеличение на относителния дял на „закупуване на земя“ с 3.7 процентни пункта и на „транспортни средства“ – с 0.2 процентни пункта.

 

Добавете коментар


Защитен код
Обнови