ИАГ проверява готовността за пожароопасния сезон

Изпълнителна агенция по горите призовава да пазим горите от пожари!

Експерти от Изпълнителна агенция по горите и регионалните дирекции по горите, съвместно с представители на Пожарна безопасност и защита на населението извършват инспекции в цялата страна за изпълнението на превантивните дейности и готовността на държавните горски и ловни стопанства за реакция при възникване на пожари в горските територии.

Проверяват се изпълнението на предвидените в противопожарните планове мерки, почистването и изграждането на минерализовани ивици и лесокултурни прегради, наличността на облекла и предпазни средства, средствата и специализираните автомобили, които ще се използват при гасене. Дават се предписания за своевременното отстраняване на допуснати пропуски.

От началото на годината в горските територии на страната са регистрирани 252 пожара. Опожарената площ е общо 12635 дка. Засегнати са широколистна и иглолистна дървесна растителност, треви, незалесени площи и мъртва горска постилка.

В сравнение, през 2020 г. броят на пожарите е с 60 по-малко от възникналите за същия период на 2019. По-малък е и размерът на опожарените площи. През миналата година от 1 януари до 24 юли от пожари са засегнати и унищожени общо 21040 дка гори в страната.

Високите температури и проявата на небрежност при паленето огън в горите създават реална опасност за възникване на пожари, които да застрашат живота на хората, да унищожат горска растителност, местообитания на животни и птици. Изпълнителна агенция по горите призовава посетителите на горските територии да спазват правилата за пожарна безопасност и да не проявяват небрежност. Паленето на огън е допустимо с много голямо внимание само на регламентираните за целта огнища.

При забелязване на пожар в гората е необходимо незабавно да се подаде сигнал на телефон 112.