Изследват вековните дървета на България

Изпълнителна агенция по горите чрез своите регионални дирекции по горите и специализирани териториални звена се включва в инициативата „Да съхраним вековните дървета в България“,

организирана от Асоциация на парковете в България (АПБ). 

Инициативата цели да се съхрани ценното природно наследство, завещано ни от нашите предшественици лесовъди. Чрез опазването на вековните дървета в страната ще се запазят дървесни индивиди, съхраняващи ценна генетична информация, която може да се използва за горски репродуктивни материали. 

В рамките на кампанията специалисти дендролози ще оценяват на терен възрастта и състоянието на отделни дървесни индивиди и ще изготвят експертен доклад. 

Асоциацията на парковете се ангажира с осъществяването на контакт със собствениците на имотите и със събирането на информация за стари вековни дървета на територията на страната. Кампанията ще продължи през цялата 2021 г.