В ДЛС Несебър: Състоянието и бъдещето на горите дискутираха водещи специалисти 

Горски специалисти от ЮИДП проведоха Регионални съвещания по стопанисване на горите в Бургаска област

На 23 юни се проведе регионално съвещание по стопанисване на горите и на територията на ДЛС Несебър. 

Участие в него взеха лесовъди от ДГС Карнобат, ДГС Айтос, ДГС Бургас, ДЛС Несебър, ДГС Средец, представители на РДГ Бургас, Лесозащитна станция Варна, ГСС Пловдив и ЦУ на ЮИДП ДП – Сливен.

В рамките на събитието бяха посетени обекти на територията на стопанството домакин, като дискусиите бяха относно здравословното състояние на насажденията, перспективите за развитие, лесовъдската намеса и бъдещото им стопанисване. Обсъдиха се също спазването на законовата и подзаконова нормативна уредба при стопанисването на горите, както и провеждането на лесовъдски дейности за създаване, формиране, отглеждане, възобновяване и ползване на горите.

На 22 юни на територията на ДГС Кости се проведе съвещание по стопанисване и управление на горите, организирано в рамките на проект „Мерки за опазване на малкия креслив орел и неговите местообитания в България” LIFE18 NAT/BG/001051 по програма LIFE на ЕС.

Съвещанията бяха изключително ползотворни и градивни, тъй като при провеждането им се поставиха актуални и наболели въпроси в лесовъдската дейност, чието разрешаване ще спомогне за по-добри резултати в стопанисването на горите на територията на ЮИДП.