Ето кои дърва за огрев са законни

Информация за граждани на Република България, относно получаването на законосъобразни дърва за огрев, през предстоящия отоплителен сезон.

Във връзка с настъпилия активен период за снабдяване с дърва за огрев, за предстоящия отоплителен сезон, напомняме на всички потребители, че:

    При получаване на дървесина следва да Ви бъде предоставен оригинал на превозен билет;

    Превозният билет удостоверява законния произход на описаната в него дървесина, когато същата се намира на посоченото в билета място на доставка.;

    Необходимо е описаните в превозните билети реквизити (адрес, получател, вид и количество дървесина) да съответстват с Вашите данни и доставената Ви дървесина;

    Превозният билет се съхранява до окончателната преработка на дървесината, но за срок не по-малък от три години;

    Достоверността на превозните билети, може да бъде установена, чрез електронен адрес: www.tickets.iag.bg или на ел. адрес: www.iag.bg, модул „Регистри“, раздел „Превозни билети“;

    В случай на установени несъответствия и/или при наличие на съмнения за нерегламентирани действия с дървесина, Ви молим да подавате сигнали на единен европейски номер 112, с цел извършването на своевременна проверка от компетентни длъжностни лица в структурите на Изпълнителна агенция по горите.

От страна на Изпълнителна агенция по горите и нейните регионални структури, продължава засиленото осъществяване на контрол върху дейностите в горските територии, както и върху съхранението, транспортирането и преработването на дървесина и недървесни горски продукти, като по места са организирани и съвместни акции със служители от структурите на МВР.

Само за периода на месец август са извършени над 2700 бр. проверки по спазването на горското законодателство, съвместно със служители на МВР. През този период са образувани над 130 административнонаказателни производства, с които са задържани над 411 пр. куб. м. дърва за огрев, 30,70 пл. куб. обла строителна дървесина, 10 бр. моторни превозни средства, 2 бр. коне, 7 бр. каруци и 3 бр. моторни превозни средства.