ЮИДП Сливен ще получи 10 млн. лв. за залесяване на 151 ха

1300 ха нови гори ще бъдат засадени в България, над 60 млн. лв. дава ОП „Околна среда“ 2014-2020 г. на шестте държавни горски предприятия

Над 60 млн. лв. ще бъдат осигурени от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ (ОПОС) за подобряване на природозащитното състояние на горски природни местообитания чрез залесяване. 

Средствата ще послужат за изпълнението на ключов ангажимент на страната към инициативата на ЕС за засаждане на три милиарда нови дървета в изпълнение на Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие за 2030 г., съобщи eufunds.bg.

По шестте проекта се финансират дейности, свързани със залесяване с дървесни видове, отглеждане, транспортиране и съхранение на посадъчен материал, ремонт и модернизация на разсадници, доставка на техника. 

В резултат от изпълнението им ще се увеличи капацитетът на предприятията за производство и засаждане, като се ремонтират разсадниковите стопанства. 

Общата площ на новозасъдените гори ще е над 1 300 ха, произведените нови фиданки ще са над 2,5 млн., а засадените - над 1 млн.

Средствата за Югозападно предприятие – Благоевград, са в размер на 12,5 млн. лв. Те ще послужат за производство и засаждане на над 2.2 милиона дръвчета върху обща площ от 330.5 ха.

На Югоизточното предприятие – Сливен, се предоставят 10 млн. лв. Предстои да бъдат залесени над 151 хектара и да бъдат попълнени площи от над 148 хектара.

За Южноцентралното предприятие са предвидени 8 млн. лв. за залесяване на около 154 ха и за попълване на горски култури на близо 41 ха.

В рамките на проекта на Северозападно държавно предприятие – Враца, за който се предоставят 10 млн. лв., се предвижда да бъде извършено залесяване на 3 623 дка с около 680 хиляди фиданки и отглеждане на 19 806 дка горски култури и 1 355 дка млади насаждения.

Също в размер на 10 млн. лв. e бюджетът за Северноцентралното държавно предприятие – Габрово, с които ще се направи ново залесяване на 5 353 дка и ще се подпомогне естественото възобновяваване и производството на посадъчен материал.

Средствата в размер на над 11 млн. лв., предвидени за Североизточно държавно предприятие – Шумен, ще допринесат за залесяване на 230 ха, както и извършването на съпътстващи дейности.

Процедурата по ОПОС 2014-2020 г. отразява новите стратегически и планови документи на европейско ниво, като целта й е да подкрепи изпълнението на мерки, които ще допринесат за увеличаване на покритието с горски местообитания и до подобряване на природозащитно им състояние.

Те са насочени към постигането на специфична цел „Подобряване на природозащитното състояние на видове и местообитания от мрежата Натура 2000“ на приоритетна ос 3 на ОПОС 2014-2020 г.