Стъпки при продажба на имот

продажба на имоти

Продажбата на имот е процес, който изисква търпение, последователност, подготовка на набор от документи и контактуване с административни институции, които издават необходимите удостоверения, за да може да се достигне до изповядване на сделката при нотариус.

Продължителността на подготовка и достигането до същинската част, а именно покупко-продажбата, може да бъде както и краткосрочно, така и да се проточи във времето. 

Има няколко основни стъпки, които задължително трябва да бъдат изпълнени, за да се стигне до прехвърляне на собствеността на даден имот. В подлежащите редове ще бъдат представени по хронологичен ред, започващ от първа стъпка. 

Консултация с правно лице

Тази стъпка то продажбата е често игнорирана, но преди да търсите купувач за вашия недвижим имот следва да проверите дали всичко по него е изрядно. Адвокатът може да ви даде насоки как да процедирате при продажба на частни лица, как да се защитите от измама. Подходящо е да се снабдите с набора от документи преди да бъде подписан предварителен договор.

Среща с брокер или представител на агенция за недвижими имоти

Ако не искате да се представлявате самостоятелно, а имате нужда от професионален посредник, който да осигури възможност да достигнете до продажба, можете да се консултирате с брокер или да посетите агенция, с които да решите да си сътрудничите. Най-важното е да договорите условията. Предполага се, че щом използвате услугите на посредник нямате потенциален купувач. От тук следва да бъде заснето професионално вашето притежание, което е задача на представителите на агенцията, да бъдат пуснати приоритетни или стандартни обяви по различни сайтове за покупко-продажба на недвижимия имот.

Подготовка на документите 

Ако работите с агенция или брокер, то много от административните задължения ще ви бъдат спестени. Основните документи, които следва да подготвите, са:

  • Документ за собственост – удостоверение за наследници, договор за покупко-продажба, нотариален акт, вписан в Агенцията по вписванията;
  • Данъчна оценка на имуществото, изготвена от професионални оценители – за успешното издаване на оценката е важно всички съсобственици да нямат текущи задължения за данъци и такси смет;
  • Удостоверение за семейно положение – ако имате брак, трябва да представите удостоверението за сключването му, ако сте разведени – да представите решение за развод, а ако сте вдовец/вдовица – да предоставите копие от смъртен акт;
  • Изготвяне на скица на имота – издава се от АГКК (Агенция по геодезия картография и кадастър);
  • Удостоверение за тежест – ако ползвател на имота е друг човек, а не собственикът.

Договаряне на депозит и подписване на предварителен договор

Договарянето на депозита се официализира чрез подписване на споразумение за цената. Предварителният договор се подписва малко преди изповядването на сделката пред нотариус и поради тази причина е добре да се снабдите с пълния набор от документи за прехвърляне на собствеността предварително. Предварителният договор се смята за официален документ, в който двете страни се съгласяват на конкретни условия и следва да ги спазят. Той се подписва двустранно, а на купувача и продавача се предоставя по един екземпляр.Там се описват данните за имуществото, договорена цена, начин на плащане, данни за собственика и купувача. Договарят се неустойки при неспазване и престъпване на договора.

Нотариално изповядване на сделката

Тук се включва процедурата по прехвърляне на собствеността, плащане на дължими такси. Местният данък е 3 %, а нотариалната такса е 1.75 %. Тук се включва и изплащането на покупко-продажбената сделка с остатъка от договорената сума, като по-голямата част от нея се превежда в банка по предварително представена официална банкова сметка.