Законови промени улесняват достъпа до средства за саниране на блокове

Служебното правителство прие законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на етажната собственост. С промените се улеснява достъпът до средства за енергийно обновяване в многофамилни жилищни сгради.

Измененията са в изпълнение на реформата "Улесняване и повишаване ефективността на инвестиции", която е залегнала в Плана за възстановяване и устойчивост и е свързана и с изпълнението на проекта "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване", съобщиха от пресцентъра на Министерския съвет (МС).

Предвижда се всяка етажна собственост да може да разкрие банкова сметка със специално предназначение за събиране на средства за управление и поддръжка на общите части на етажната собственост, за да се улесни инвестирането в енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради. Очаква се това да улесни и кандидатстването по колективни кредити пред различни финансови институции. С промените разпореждането с този ресурс ще може да се извършва от председателя на управителния съвет (управителя) въз основа на решение, прието от общото събрание.

Променя се и начинът на провеждане на общо събрание на собствениците. В изрично изброени в закона случаи се предвижда възможност общото събрание да се провежда не само присъствено, но и чрез онлайн връзка. Целта е да се увеличат възможностите за участие на повече собственици, ползватели и обитатели и да се създадат условия за по-добра комуникация в етажната собственост. 

В законопроекта е включено и предложение и за неприсъствено гласуване на решение на общото събрание до 7 дни преди провеждане на заседанието чрез декларация, подписана саморъчно и предадена на управителния съвет (управителя), или изпратена на електронна поща, подписана с квалифициран електронен подпис.

Отпада нормативно определената възможност за отлагане на общото събрание за следващия ден, в случаите, когато не е налице изискуемият кворум. С измененията общото събрание ще може да се отлага с един час и ще се смята за законно, колкото и идеални части от общите части на етажната собственост са представени.

С промените се задължава всеки собственик или ползвател в срок до петнадесет дни от придобиване на правото на собственост или ползване на самостоятелен обект в сградата в режим на етажна собственост, както и при отдаване на самостоятелния обект под наем или встъпване в друго правоотношение, допускащо пребиваване на лица различни от собственика в самостоятелния обект, да подаде декларация за вписване в книгата на етажната собственост на съответните данни. Неизпълнението на това задължение ще се наказва с глоба от 50 до 250 лв., когато е физическо лице, или с имуществена санкция от 100 до 500 лв., когато е юридическо лице.

Предвижда се още книгата на етажната собственост да може да се поддържа и в електронен вид, а данните в нея да се съобщават на управителния съвет (управителя) чрез декларация по образец.

В законопроекта се предлага и да се заплаща възнаграждение на управителя без значение дали той е собственик на самостоятелен обект в сградата или управлението е възложено на фирма за управление на етажна собственост. Въвежда се и задължението на етажната собственост да избере контролен съвет или контрольор, като за тях също е предвидено заплащане на възнаграждение. 

Предвижда се общото събрание да има възможност да гласува тези възнаграждения да не се плащат освен в случаите, когато управлението е възложено с договор на търговец. Запазва се принципът децата, ненавършили 6-годишна възраст, да бъдат освободени от разходи за управление и поддръжка. Управителят на етажната собственост ще е длъжен всеки месец да публикува на видно и общодостъпно място отчет за приходите и разходите за месеца.

Със законопроекта се регламентира също професионалното управление на етажната собственост в многофамилните жилищни сгради. По този начин се очаква да се подобри контролът върху компаниите, извършващи тази дейност и да се гарантира по-голяма отговорност спрямо потребителите. Въвежда се изискване лицата, които управляват и поддържат етажната собственост, да бъдат търговци по смисъла на Търговския закон, с изключение на физическите лица - търговци по същия закон, които не могат да бъдат професионални управители.

Всички те ще бъдат вписани в специална единна информационна система, която обединява два публични централизирани електронни регистъра: Регистър на професионалните управители на етажна собственост и Регистър на етажната собственост, съдържащ данни за сдруженията на собствениците, както и за управителни съвети (управители) на етажна собственост.

Кабинетът одобри и доклад за напредъка по изпълнението на управляваната от Министерството на регионалното развитие и благоустройството Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради през миналата година. Общо 768 жилища в 14 многофамилни сгради са обновени по програмата през 2022 г. 

Към 31 декември 2022 г. със стартирани дейности са 99,4% от всички 2022 сгради със сключени договори за целево финансиране по програмата. От началото й през 2015 г. до края на 2022 г. реновираните блокове в страната са 1 953.

Въведените в експлоатация през миналата година 14 сгради се намират в областите София (9 сгради), Варна (2 сгради), Добрич, Ловеч и Плевен (с по 1 сграда).

В края на 2022 г. в процес на изпълнение на строително-монтажни работи са били 13 сгради с 817 жилища. Предвижда се през 2023 г. да бъдат обновени още 17 многофамилни жилищни сгради в страната на обща стойност 16 672 281,98 лв.

Интересът към програмата продължава да е силен. "Непосредственият социално-икономически ефект се изразява в намаляване на разходите за отопление на домакинствата и подобряване на здравословните условия за живот. Извършените обновителни работи по сградите създават приятна жизнена среда, което води до промяна в облика на цели квартали. Допълнително програмата създава заетост и увеличава финансовите постъпления както в строителния сектор, така и в транспортния бранш, складове, логистичните центрове и други", обясняват от МС.

Като положителен ефект от реализирането на мерките се отчита и подобряването на качеството на околната среда, вследствие на спестени емисии на парникови газове.