Дигитален иновационен хъб ще развива достъпа на IT в Бургас

Община Бургас да участва в Сдружението с нестопанска цел “Югоизточен Дигитален иновационен хъб” и да кандидатства с проектно предложение по програма „Цифрова Европа“.

Това предлагат в докладна записка общинските съветници от ГЕРБ проф. Сотир Сотиров, Калояна Живкова, Веселин Пренеров, Иван Гаврилов и Юлиан Георгиев. Европейската комисия, в рамките на Програма в областта на цифровите технологии за Европа, има за цел да стимулира създаването и развиването на дигитални хъбове на регионално ниво, за справяне с увеличаващите се цифрови предизвикателства.

Общинските съветници обръщат внимание, че предложението на Комисията е насочено към пет области: суперкомпютри; изкуствен интелект; киберсигурност и доверие; цифрови умения; гарантиране на широко използване на цифрови технологии в икономиката и обществото. И към момента центровете за цифрови иновации са един от основните елементи на стратегията за дигитализиране на европейската промишленост.

"Във връзка с това предлагаме Община Бургас да стане член на сдружение, което да работи като единно звено. То ще предоставя достъп на малки и средни предприятия и структури на публичната администрация до технологичен експертен опит, експериментални съоръжения, както и съвети за по-добро оценяване на икономическата обосновка на проекти в областта на цифровата трансформация", мотивират се общинските съветници. 

Сдружението ще включва широко представителство на стопанския, нестопанския и образователния сектори, активни в областта на информационните и комуникационни технологии. Ще осъществява дейността си в обществена полза за насърчаване, подпомагане и развитие сътрудничеството между всички фирми, учебни заведения и държавни институции в областта на информационните и комуникационни технологии.

“Дигитален иновационен хъб – Бургас” ще работи за подобряване на условията за достъп и употреба на информационните и комуникационни технологии на територията на областта, с административен център град Бургас. Сдружението ще провежда инициативи за разширяване участието на Бургас в световните информационно-технологични пазари. Ще реализира проекти, свързани с популяризиране и осъществяване на ползите на информационните и комуникационни технологии в малките и средни предприятия от другите сектори на икономиката, както и се стреми да увеличава интереса на подрастващите към информационните технологии.

Община Бургас ще участва с встъпителна вноска при учредяване на сдружението и годишен членски внос, като предложението е те да бъдат в размер на 150.00 лева встъпителна вноска и съответно 100.00 лева годишен членски внос. Община Бургас няма да инвестира други средства в дейността на „Югоизточен Дигитален иновационен хъб”, освен в случай на одобрено проектно предложение, за което е необходимо съфинансиране. В такъв случай ще бъде изискано отделно нарочно одобрение от Общински съвет – Бургас.

В насоките за създаване на Дигитални Иновационни Хъбове ЕК препоръчва в сдруженията да участват широк кръг заинтересовани страни. „Югоизточен Дигитален иновационен хъб” ще бъде учреден от: Община Бургас, СНЦ „Клъстер Информационни  и комуникационни технологии – Бургас“, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, БСУ, Фондация „Дигитализация и внедряване на нови технологии“, Регионален център на БАН - Бургас, “Индустриален и логистичен парк - Бургас” АД.