ОБЩИНА БУРГАС

ЗАПОВЕД

№ 871/12.04.2018 г.

На основание чл.14, ал.1, ал.2 и ал.7 от Закона за общинската собственост, чл. 14, ал.1, чл.18, ал.1, чл.23, ал.1 и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас и Решение на Общински съвет – Бургас, прието по т.27 от дневния ред на проведеното на 30.01.2018 г. заседание (Протокол № 37),

ОТКРИВАМ :

Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване  под  наем за срок от 5 /пет/ години на следните самостоятелно обособени обекти, собственост на Община Бургас:

1. „Здравен пункт“, състоящ се от лекарски кабинет, манипулационна, приемна и санитарен възел с предверие, с обща площ 39.00 кв.м., находящ се в северната част на УПИ VII, кв.22 по плана на с. Маринка, Община Бургас, при граници на УПИ: изток – улица, запад УПИ V, север – улица „Оборище“, юг – улица, предназначен за първична и  извънболнична медицинска помощ, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 34 лв., без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 3 (три) лв., без ДДС.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 102 (сто и два) лева.

2. „Лекарски кабинет” №2, находящ в сградата на „Здравна служба“, построен в УПИ XXIII, кв.24, по плана на кв. Рудник, гр. Бургас, с площ 16.13 кв.м., ведно с 4.63 кв.м. идеални части от манипулационна и 12.93 кв.м. идеални части от коридор, предверие, склад и сервизни помещения, при граници на кабинета: изток – помещение на Община Бургас, запад – лекарски кабинет №3, север – коридор, юг – външен зид, актуван с Акт №4421/27.11.2006 г. за публична общинска собственост, предназначен за първична и  извънболнична медицинска помощ, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 38 лв., без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 4 (четири) лв., без ДДС.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 114 (сто и четиринадесет) лева.

3. „Лекарски кабинет”, находящ в сградата на „Здравна служба“, кв. Банево, гр. Бургас, с обща полезна площ 51.93 кв.м., състоящ се от лекарски кабинет, манипулационна, чакалня, детска консултация, стая за почивка и   сервизни помещения, при граници на кабинета: изток – кметство кв.Банево, запад – външен зид, север – външен зид, юг – кметство кв.Банево и външен зид, актуван с Акт №1328/30.06.1999 г. за публична общинска собственост, предназначен за първична и  извънболнична медицинска помощ, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 55 лв., без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 6 (шест) лв., без ДДС.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 165 (сто шестдесет и пет) лева.

4. „Лекарски кабинет”, находящ се в сградата на „Здравна служба“, построена в УПИ I, в кв.135, по плана на кв. Черно море, гр.Бургас, с площ 11.55 кв.м., ведно с 6.74 кв.м. ид.ч. от манипулационна и  16.52 кв.м. ид.ч. от чакалня, коридор и сервизни помещения, при граници на кабинета:изток – склад, запад – лекарски кабинет, север – коридор, юг – външен зид към ул.“Пирин“, актуван с Акт № 5211/28.08.2008 г. за частна общинска собственост, предназначен за първична и извънболнична медицинска помощ, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 35 лв., без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 4 (четири) лв., без ДДС.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 105 (сто и пет) лева.

5. „Лекарски кабинет” №1, находящ се на I-ви етаж в сградата на „Здравна служба“, построена в УПИ XIII, кв.62, по плана на кв.Долно езерово, гр. Бургас с площ 13.53 кв.м., ведно с 23.10 кв.м. ид.ч. от чакалня, манипулационна, детска консултация и WC на I-ви етаж и 15.01 кв.м. ид.ч. от профилактичен кабинет, чакалня и стая за почивка на II-ри етаж., при граници на кабинета: изток – детска консултация и чакалня, запад - вход, север – чакалня, юг – външен зид, актуван с Акт №700/21.01.1998 г. за публична общинска собственост, предназначен за първична и извънболнична медицинска помощ, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 39 лв., без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 4 (четири) лв., без ДДС.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 117 (сто и седемнадесет) лева.

6. „Лекарска практика”, находяща се на II-ри етаж в сградата на „Здравна служба“, построена в УПИ XIII, кв.62, по плана на кв.Долно езерово, гр. Бургас с обща полезна площ 72.44 кв.м., състояща се от 2 лекарски кабинета, помощен кабинет, манипулационна, чакалня и сервизно помещение, при граници: изток – външен зид, запад – стълбищна клетка и стая за почивка, север – външен зид, юг – външен зид, актуван с Акт №700/21.01.1998 г. за публична общинска собственост, предназначен за първична и  извънболнична медицинска помощ, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 54 лв., без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 5 (пет) лв., без ДДС.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 162 (сто шестдесет и два) лева.

7. „Стоматологичен кабинет, I смяна”, находящ се на I-ви етаж в сградата на „Здравна служба“, построена в УПИ XIII , кв.62, по плана на кв.Долно езерово, гр.Бургас, ведно с ½ ид.ч. от чакалня и WC на I-ви етаж и ¼ ид.ч. от стая за почивка на II-ри етаж, с обща площ 16.34 кв.м, при граници на кабинета: изток – вход, запад – външен зид, север – чакалня и WC, юг – външен зид, актуван с Акт №700/21.01.1998 г. за публична общинска собственост, предназначен за зъболекарски кабинет, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 12 лв., без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 1 (един) лв., без ДДС.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 36 (тридесет и шест) лева.

8. „Стоматологичен кабинет, II смяна”, находящ се на I-ви етаж в сградата на „Здравна служба“, построена в УПИ XIII , кв.62, по плана на кв.Долно езерово, гр.Бургас, ведно с ½ ид.ч. от чакалня и WC на I-ви етаж и ¼ ид.ч. от стая за почивка на II-ри етаж, с обща площ 16.34 кв.м, при граници на кабинета: изток – вход, запад – външен зид, север – чакалня и WC, юг – външен зид, актуван с Акт №700/21.01.1998 г. за публична общинска собственост, предназначен за зъболекарски кабинет, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 12 лв., без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 1 (един) лв., без ДДС.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 36 (тридесет и шест) лева.

9. „Лекарски кабинет”, находящ се на I-ви етаж на административна сграда, построена в УПИ VI, в кв.20, по плана на с. Равнец, Община Бургас, с обща площ 39.51 кв.м., включваща лекарски кабинет, манипулационна и ид.ч. от коридор и WС, при граници: на кабинета - североизток – коридор, северозапад – читалище, югозапад – външен зид, югоизток – външен зид, на манипулационна - североизток – външен зид, северозапад – стоматологичен кабинет, югозапад – коридор, югоизток – външен зид, актуван с Акт № 697/21.01.1998 г. за публична общинска собственост, предназначен за първична и  извънболнична медицинска помощ, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 31 лв., без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 3 (три) лв., без ДДС. 

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 93 (деветдесет и три) лева.

Определям следните условия и изисквания, на които следва да отговарят кандидатите:

1. Да са общо практикуващи лекари/стоматолози;

2. Да са регистрирани като лечебно заведение – индивидуална практика за първична медицинска/стоматологична помощ, с предмет на дейност – извънболнична медицинска/стоматологична помощ;

3. Да са сключили договори с НЗОК-РЗОК.

Утвърждавам тръжна документация за всеки от търговете за посочените в тази заповед обекти, както следва: заявление за участие в търг /приложение №1/, декларация /приложение №2/, договор-проект /приложение №3/, наддавателно предложение /приложение №4/, схема на обектите, заповед за откриване на процедура за провеждане на публичен търг.

Търгът да се проведе на 09.05.2018 г., от 10.00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. „Александровска” № 26, ет.1, стая № 111.

Определеният размер на депозита за участие в тръжната процедура, следва да бъде внесен по банкова сметка на Община Бургас, при „Общинска банка” АД, клон Бургас – BIC SOMBBGSF, IBAN BG89SOMB91303323996501.

Определям цена на тръжната документация в размер на 110 /сто и десет/ лева, без ДДС, които да бъдат внесени в касата на Община Бургас, находяща се в Центъра за административно обслужване /ЦАО/, невъзстановими след приключване на процедурата. 

Документацията за участие в търговете се закупува в ЦАО на Община Бургас, на ул. „Александровска” № 26, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа. 

Крайният срок за закупуване на документация за участие в търга е до 16:00 часа на 03.05.2018 г. 

Заявления за участие в търга се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, върху които се изписва точното наименование на физическото/юридическото лице, съответно неговия ЕГН/ЕИК и обекта, за който се кандидатства, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в търга е до 16:00 часа на 04.05.2018 година.

Оглед на обектите може да бъде извършван на 26.04.2018 г. от 10:00 до 12:00 часа, след предварително записване на тел. 0886/208845 – Надя Пенчева. 

При обявяване на търга за непроведен, повторен търг за обектите, да се проведе на 16.05.2018 г., от 10:00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. „Александровска” № 26, ет.1, стая № 111. 

Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16:00 часа  на 11.05.2018 година.

Ново заявления за участие в повторния търг за съответния обект да се подава в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

В новото заявление за участие кандидатите имат право да заявят, че ще се ползват от подадените с първото заявление документи и следва да заплатят наново депозит за участие в търга.

Крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16:00 часа на 14.05.2018 година.

Допълнителна информация: тел. 056/907 223 – Сребрина Борисова.

Съобщение за провеждането на търга да се публикува в един местен ежедневник и се обяви на таблото на сградата на Община Бургас.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас, в 14-дневен срок от съобщаването и.

Заповедта да се връчи на Директора на дирекция „Управление на общинската собственост” при Община Бургас и на Председателя на Тръжната комисия, за изпълнение.

ДИМИТЪР НИКОЛОВ

Кмет на Община Бургас

 

Съгласували:

ЗЛАТИНА ГЕОРГИЕВА 

Директор на дирекция ПНО

 

ЖИВКО ДИМИТРОВ 

Директор на дирекция УОС

 

Инж. Минка Чаушева 

Началник отдел ОС

 

Катерина Сидерова

Гл. юрисконсулт в дирекция УОС

 

Изготвил: 

Сребрина Папизова – Борисова 

Ст. специалист в дирекция УОС