ОБЩИНА БУРГАС

ЗАПОВЕД

№ 1642/18.06.18 г.

На основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 18, чл. 52 и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи (НРПУРОИВ), приета от Общински съвет- Бургас

и Решениe на Общински съвет- Бургас, по т. 30 от дневния ред на проведеното на 29.06.2018 г. заседание (Протокол № 42), във връзка с чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 56 от НРПУРОИВ,

    О  Т  К  Р  И  В  А  М :

Процедура за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на обработваеми земеделски земи - общинска собственост, в землищата на територията на Община Бургас, за срок от 10 години, считано от стопанската 2018/2019 г., съгласно списъци - Приложение № 1, неразделна част от настоящата  заповед, с подробно описани начални тръжни цени и стъпка за наддаване за всеки отделен имот.

Земеделската земя, предмет на търговете, се предоставя за отглеждане на едногодишни полски култури и/или устройване на постоянен пчелин.

Търговете да се проведат на 05.07.2018 г. от 10:00 часа в сградата на Община Бургас, ул. “Александровска” № 26, ет.1, стая №111.

Определям депозит за участие в търг в размер на 30% от началната тръжна цена на годишния наем за всеки земеделски имот (посочена в Приложение № 1), която да се внесе по сметка на Община Бургас BG 89 SOMB 9130 33 23996501, BIC SOMBBGSF в “Общинска банка“ АД – клон Бургас.

Определям цена на един комплект тръжна документация за землище в размер на 30 (тридесет) лeва, без ДДС, внесена в касата на Център за административно обслужване (ЦАО) на Община Бургас, невъзстановима след приключване на процедурата. 

Документацията за участие в търговете се закупува в ЦАО на Община Бургас, ул. ”Александровска” № 26, всеки работен ден от 8:30 до 17:15 часа, 

Крайният срок за закупуване на тръжна документация е до 16:00 часа на 03.07.2018 г. 

Заявления за участие в търговете се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в непрозрачни запечатани пликове, с ненарушена цялост, върху които се изписват: землището, номерата на имотите за които се участва, точното наименование на физическото/юридическото лице и съответно неговия ЕГН/ЕИК, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа. 

Крайният срок за приемане на заявления за участие в търг е до 16:00 часа на 04.07.2018 г. 

Утвърждавам тръжна документация, както следва:

- копие от настоящата заповед, 

- условия за провеждане на търг с тайно наддаване

- Приложение № 1 - Списък имотите - обработваеми земеделски земи                             

- Приложение № 2 - Таблица с началните тръжни цени                            

- Приложение № 3 - Заявление за участие в търга                                 

- Приложение № 4 - Декларация по образец                       

- Приложение № 5 - Проекто - договор             

- Приложение № 6 - Декларация за оглед на имот/и     

- Приложение № 7 - Наддавателно предложение,

При обявяване на търговете за непроведени, повторни търгове ще се проведат на 12.07.2018 г. от 10:00 часа в сградата на Община Бургас, ул. “Александровска” № 26, ет. 1, стая 111.

Заявление за участие в повторните търгове за съответния имот могат да се подават в ЦАО лично от кандидатите или от техни представители в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторните търгове е до 16:00 часа на 10.07.2018 г. 

Крайният срок за приемане на заявления за участие в повторните търгове е до 16:00 часа на 11.07.2018 г. 

Явяването на кандидатите в  определения ден и час на търга – лично или чрез надлежно упълномощен представител, е задължително. При неявяване се губи внесения депозит за участие в търга.

Съобщение за търговете да се публикува в един местен ежедневник и да се обяви върху информационното табло на сградата на Община Бургас, откъм ул. “Александровска”. Заповедта да се обяви на интернет страницата на Община Бургас.

Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й пред Административен съд Бургас.

Настоящата заповед да се връчи на Директора на дирекция „Управление на общинската собственост“ при община Бургас и на Председателя на Комисията            за провеждане на търгове, конкурси, приватизация и реализация на малки благоустройствени проекти, за сведение и изпълнение.  

 

 

ДИМИТЪР НИКОЛОВ

Кмет на Община Бургас