СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНА БУРГАС 

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ Община Бургас съобщава:

- С Решение №53-23/29.01.19г. на Общински съвет Бургас:

1. На основание чл. 21, ал. 8 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ Общински съвет Бургас дава предварително съгласие зa изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на захранващ водопровод до УПИ I-21,23, ПИ с идентификатор 07079.13.2077 по КК на гр. Бургас в устройствена зона 5/Ов по ОУП на гр. Бургас, извън строителни граници на кв. Банево, гр. Бургас, преминаващ през ПИ с идентификатори 07079.13.214, 07079.13.1511, 07079.13.1514 по КК на гр. Бургас - общинска собственост.

Предварителното съгласие е валидно за срок от 5 години.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ Общински съвет Бургас разрешава изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на захранващ водопровод до УПИ I-21,23, ПИ с идентификатор 07079.13.2077 по КК на гр. Бургас в устройствена зона 5/Ов по ОУП на гр. Бургас, извън строителни граници на кв. Банево, гр. Бургас.

ПУП-ПП следва да се изготви в обем и съдържание, съгласно изискванията на Наредба № 8 за ОС на УП, при спазване изискванията на ЗУТ и наредбите към него.

Към ПП да се изготви ТЧ с координатен регистър, баланс на територията, с посочена дължина на трасето и площи на сервитутите.

Решението да се разгласи по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на захранващ водопровод до УПИ I-21,23, ПИ с идентификатор 07079.13.2077 по КК на гр. Бургас в устройствена зона 5/Ов по ОУП на гр. Бургас, извън строителни граници на кв. Банево, гр. Бургас.

Решението е прието на заседание на общинския съвет, проведено на 29.01.2018г., Протокол №83, т.23 (вх.№ 08-00-8166) от дневния ред.

***

- С Решение №53-24/29.01.2019г. на Общински съвет Бургас:

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, във връзка с чл. 12 и чл. 111 от ЗУТ Общински съвет Бургас разрешава изработване на специализиран подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ с идентификатори 07079.1.1019 и 07079.1.1022 по КК на гр. Бургас, с който за ПИ да се обособят УПИ, „за производствена и складова база“, със запазване на съществуващото застрояване в тях и на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за изграждане на елементите на транспортната пътна и железопътна инфраструктура в ПИ с идентификатор 07079.1.1021 по КК на гр. Бургас.

ПУП следва да се изготвят в обем и съдържание, съгласно изискванията на Наредба № 8 за ОС на УП, при спазване изискванията на ЗУТ, Наредба № 7/МРРБ за ПНУОВТУЗ. Към ПУП да се изготвят ТЧ с координатен регистър, баланс на територията и посочени площи.

Решението да се разгласи по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобрява задание за изработване на специализиран подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ с идентификатори 07079.1.1019 и 07079.1.1022 по КК на гр. Бургас, с която за ПИ да се обособят УПИ, „за производствена и складова база“, със запазване на съществуващото застрояване в тях и на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за изграждане на елементите на транспортната пътна и железопътна инфраструктура в ПИ с идентификатор 07079.1.1021 по КК на гр. Бургас.

Решението е прието на заседание на общинския съвет, проведено на 29.01.2019г., Протокол №53, т.24 (вх.№ 08-00-8203) от дневния ред.