В Сунгурларско: 20 тона пъстърва ще вадят от рибовъдна ферма

Голямо рибовъдно стопанство ще изграждат в Сунгурларско.

Това става ясно от документацията, подадена в Регионална инспекция по околната среда и водите – Бургас.

Инвестицията е в обект: “Изграждане на рибовъдно стопанство за отглеждане на пъстървови риби с капацитет до 20 000 кг/год., независимо ел. захранване - фотоволтаична централа с капацитет до 30 kW, изградена на конструкция върху отрасните и угоителни басейни на стопанството, находящо се в имот № 051046, землище с. Садово, община Сунгурларе“.  Възложител е „Садово Аква“ ЕООД.

Рибовъдната ферма попада в обхвата на т. 1, „е” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Теренът, предвиден за реализация на обекта не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитени територии. Попада в границите на две защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000 – защитена зона BG 0002029 „Котленска планина“ за опазване на дивите птици и в защитена зона BG 0000117 „Котленска планина” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Текст burgasdream.com

Добавете коментар


Защитен код
Обнови