Прилагат Заарландския метод при 1275 дка гори в ЮИДП Сливен

Експерти от „Югоизточно държавно предприятие“ ДП гр. Сливен представиха пред медиите една от дейностите, представляващи интерес за обществото. 

Това е „Заарландския метод“, който дава възможност за балансиране както на производствените, така и на защитните функции на горите. Той е нов, щадящ метод за отглеждане на дървесина и се извършва на територията на Югоизточното държавно предприятие. 

При неговото прилагане се добива висококачествена дървесина в съответствие с високи екологични стандарти, човешката намеса е сведена до максимално щадящи нива и се допринася за запазване и увеличаване на биологичното разнообразие, включително и за поддържане на подходящи местообитания за малкия креслив орел. 

„Заарландският метод“ като лесовъдска практика за отглеждане на дървесина в рамките на проект „Мерки за опазване на малкия креслив орел и неговите местообитания в България“ вече успешно се прилага на територията на Югоизточно държавно предприятие върху 1275 дка гори.

Екипът по проекта беше единодушен, че целта на проведената среща и усилията за получаване на максимален ефект от проектните дейности, е да се постигне обществена ангажираност и силно уважение към горите и тяхното богатство.