В ЮИДП представиха работата по проекта за опазване на малкия креслив орел

Прес-кафе в ЮИДП по повод програма LIFE на ЕС и местообитанията на малкия креслив орел

В сградата на централното управление, експерти от „Югоизточно държавно предприятие“ ДП гр. Сливен разказаха пред представители на различни медии за проект, по който работят - „Мерки за опазване на малкия креслив орел и неговите местообитания в България“, финансиран по програма LIFE на Европейския съюз. 

Водещ изпълнител е Изпълнителна агенция на горите, а асоциирани партньори, освен ЮИДП, са Българското дружество за защита на птиците и Североизточно държавно предприятие. “LIFE” стартира в нашата страна през 1992 г. и през тази година се навършват 30 години финансиране на различни екологични каузи, включително и успешно приключили проекти в горския сектор. Проектът за малкия креслив орел е първия, в който Югоизточно държавно предприятие е включено като партньор по изпълнение.

Присъстващите на информационното прес-кафе бяха запознати с характеристиките на малкия креслив орел и особеностите на неговите местообитания. В България орелът е защитен от закона вид и е включен в Червената книга в категорията „уязвим“. 

През последните десетилетия броят на зрелите индивиди намалява, а числеността на гнездящите птици е между 550 – 660 двойки. По-голяма част от гнездовата популация е концентрирана в Югоизточна и Източна България, а видът е известен още като горски орел, защото е най-често срещаната граблива птица в горите.

Инж. Златка Азманова, зам.-директор на предприятието и ръководител на проекта, представи дейностите, включени в него, по които експертите от ЮИДП работят. Тяхната цел е да допринесат за дългосрочното запазване на гнездящата популация, чрез опазване на съществуващите местообитания за размножаване и хранене, както и чрез създаване на нови местообитания, решаващи за неговото съществуване. 

Инж. Азманова разказа, че от голямо значение е да се споменат заплахите за вида, произтичащи от неправомерната човешка дейност или в резултат от нея. Умишленото избиване е една от значителните заплахи, въпреки че бракониерството, умъртвяването и притежанието на грабливи птици са забранени от закона, но въпреки това тези незаконни действия се практикуват. 

Друга причина за смъртността, не само на нашия горски орел, а и на други горски животни и птици, са отровните примамки за хищници, които се поставят главно от пастири, които „благородно“ се опитват да предотвратят или ограничат загубите на добитък от хищници. Използването на забранени химикали за растителна защита и ограбване на гнездата с цел трафик на яйца са другите нарушения, извършвани съзнателно от хората. 

Застрашаващо горската птица е също безпокойството, което често не е умишлено, но има силно отрицателно въздействие. Най-често то е предизвикано от събирачи на гъби, билки и горски плодове, селскостопански и лесовъдски дейности и не на последно място – почитателите на оф-роуд спортовете. 

Много са факторите, застрашаващи оцеляването на малкия креслив орел, свързани с човешката дейност, и точно те са обект на контрол и управление, за да бъдат минимизирани отрицателните въздействия върху вида.