ЮИДП-Сливен създаде 11.8 ха крайречни гори по проект 

„От Желязната завеса до зеления пояс: Възстановяване на екологичните мрежи в Югоизточна България“

ЮИДП-Сливен създаде 11,8 ха крайречни гори по проект „От Желязната завеса до зеления пояс: Възстановяване на екологичните мрежи в Югоизточна България“.

Водещата организация на проекта е сдружение „Българско дружество за защита на птиците” /БДЗП/, с което „Югоизточно държавно предприятие“ ДП Сливен има сключено партньорско споразумение за сътрудничество. 

Партньори в изпълнението му, освен ЮИДП ДП Сливен, са Фондация „По-диви Родопи” /ФПДР/ и „БърдЛайф Европа и Централна Азия” /БЛИЦА/. 

С участието си в проекта ЮИДП ДП Сливен има поставена цел за възстановяване на ксеротермни гори и речни галерии в районите на Сакар, Странджа и Източни Родопи, чрез които да се създаде обширна мрежа от жизнени екосистеми, устойчиви на климатични изменения. За осъществяване на поставената цел, в рамките на пет годишния период на договора, ЮИДП предвижда дейности по замяна на 3 180 ха борови култури с местни дървесни видове и създаване на 30 ха крайречни гори. 

До края на месец март 2024 г., по направление за създаване на крайречни гори, от ЮИДП са залесени с дървесните видове летен дъб и полски ясен 5,5 ха площи на територията на „ДЛС Тополовград“ и 6,3 ха на територията на "ДГС Маджарово". Очакваното изпълнение след края на текущата втора година от проекта е 39,3 %, спрямо общо предвидената площ за 5 годишен период. 

Освен това залесяване, ЮИДП планира да извърши почвоподготовка на площ от 11,1 ха за предстоящите залесявания през следващата година в ТП "ДГС Маджарово" и ТП "ДГС Елхово". Предстои и отглеждане на залесените култури за създаване на крайречни гори през първата и втората година от проекта, на обща площ 54,3 ха.

  Проектът е финансиран в рамките на Програмата за застрашени ландшафти, която е управлявана от екип, работещ под ръководството на изпълнителния директор на Природозащитна инициатива Кеймбридж, която сама по себе си е сътрудничество между Университет на Кеймбридж на Старите Школи и водещи международни организации за опазване на биоразнообразието. 

Университетът получи грант за финансиране на програмата от Аркадия – благотворителен фонд на Питър Болдуин и Лизбет Раузинг. В резултат на това Университетът е и юридическото лице, което влиза в Проекта чрез подписване на Договор за безвъзмездно финансиране с БДЗП. Продължителността му е 60 месеца, считано от 01.10.2022 г. до 30.09.2027 г. Размера на общото финансиране на проекта е 4 100 833 $, като финансирането за ЮИДП ДП е 499 439 $.