Ето кога ще се приемат заявления за бране на гъби и плодове в горите

До 20-о число, включително всеки месец ще се приемат заявления за ползване на недървесни горски продукти - диворастящи гъби и плодове.

Това съобщиха от ЮИДП – Сливен.

Ето цялата информация:

Във връзка със спазване на указания на Национална агенция по приходите от Писмо изх. номер М-20-00-50/10.04.2024 г. на зам. изпълнителния директор на агенцията, по отношение на регламентиране на сроковете за подаване на декларациите по образец №1 и образец №6 от ДП по чл. 163 от ЗГ за лицата, извършващи дейност по събиране на диворастящи гъби и плодове, издаването на Позволителни за ползване на недървесни горски продукти-диворастящи гъби и плодове, с оглед спазване на указания срок за издаването им по т. II.1 от Указанията към Писмо с рег. изх. индекс 91-175/15.03.2024 г. на министъра на земеделието и храните и моя заповед № РД-10-259/30.04.2024 г., информираме всички заинтересовани лица за следното:

Определен е ежемесечен срок за приемане на заявления за ползването на недървесни горски продукти-диворастящи гъби и плодове, както и за завеждането им в ТП ДГС/ДЛС и ЦУ на ЮИДП ДП – до 20 (двадесето) число, включително, на месеца предхождащ месеца на предвиденото ползване.

Заявления за издаване на позволителни за ползване на недървесни горски продукти – диворастящи гъби и плодове постъпили след посочения срок ще се обработват в месеца следващ датата на подаването, респективно позволителните за ползването на недървесни горски продукти-диворастящи гъби и плодове ще се издават за следващия месец.