Бургас на трето място по издадени разрешителни застроеж

През второто тримесечие на 2019 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1 591 жилищни сгради с 8 456 жилища в тях, на 31 административни сгради/офиси и на 1 168 други сгради.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите Пловдив - 263, София (столица) - 237, Бургас - 147, Варна - 145, и София - 122. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) - 3 646, Пловдив - 1 279, Варна - 868, Бургас - 445, и Кърджали – 336.

През второто тримесечие на годината е започнал строежът на 1 203 жилищни сгради с 5 650 жилища в тях и със 725 541 кв. м обща застроена площ, на 24 административни сгради/офиси с    29 951 кв. м РЗП и на 622 други сгради с 458 304 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради се увеличават с 38,1%, жилищата в тях - с 26,1%, а общата им застроена площ - с 15,9%. Започнатите административни сгради бележат ръст от 41,2%, но тяхната обща застроена площ е по-малко с 2,6%. Броят на започнатите други видове сгради намалява с 3,4%, а тяхната РЗП - с 20,1%.

В сравнение с второто тримесечие на 2018 г. започнатите нови жилищни сгради са повече с 6,6%, докато жилищата в тях са по-малко с 8.8%, а разгънатата им застроена площ - с 10,7%.