Земеделската земя стигна 3366 лева за декар 

Пред ФАКТИ говори доц. Мария Станимирова, преподавател към катедра „Аграрна икономика“ при ИУ – Варна

Земеделието е определяща и основна за страната ни икономическа дейност, а аграрният сектор е направление, в което винаги ще има търсене на високо подготвени технолози, инженери, икономисти и мениджъри, познаващи спецификите в земеделието. 

- Доц. Станимирова, вие следите актуалните тенденции в развитието на пазара на земеделска земя в България. Автор сте на проучване, което обхваща периода 2000-2022 година. Разкажете повече за него?

До 2000 г. в България практически липсва реален пазар на земеделска земя, причината е, че до 1999 г. все още не е възстановена напълно собствеността върху земята за цялата територия на страната. 

2007 г. цената на земеделската земя е относително по-ниска и предлагането превишава търсенето ѝ. След присъединяването на страната ни към ЕС селскостопанските субсидии в България нарастват. 

Подпомагането на земеделските производители води до нарастване на изплащаната поземлена рента, повишава търсенето на земеделска земя както от страна на земеделските производители, така и от други инвеститори. В резултат на това значително поскъпва земеделската земя и се повишават броят на осъществените сделки и общият размер на търгуваната земя в страната ни. 

За периода от 2000 до 2022 г. средната цена на земеделската земя в България е нараснала почти 10 пъти, средният темп на прираст на цената е 13,5% годишно. След 2013 г. като цяло броят на сделките драстично намалява, а търсенето значително превишава предлагането на земя.

- Дайте примери къде колко струва земята...

- По данни на НСИ за 2022 г. средната цена на земеделската земя у нас е 1305 лв./дка, но следва да се отчита, че регионалните измерения в цената на земята са много различни. 

Най-висока средна цена на земята се наблюдава в област Добрич - 3366 лв./дка, където е и най-високата средна поземлена рента – 157 лв./дка (Балчик). 

Коренно различни са данните за Южна Централна и Югозападна България, където се отчита и най-ниска средна цена на земята в размер на 403 лв./дка и най-ниска средна рента/наем - 22 лв./дка (Хасково).

- Как се движим като цени спрямо останалите европейски държави. Къде е най-скъпо и защо?

- Средната цена на земеделската земя в България за 2020 г. по данни на Евростат е относително близка до тази в Унгария и малко по-висока от тази в Литва, Латвия, Словения, Естония и Хърватска. 

Следва да се отчита, че според тази статистиката най-ниската средна цена на земеделската земя в Европа е в Югозападен регион на България. 

Цените на земята в Североизточна България се доближават до средните цени в редица държави от Западна Европа. Традиционно цената на земеделската земя е най-висока в Нидерландия, Дания, островните части на Италия, Гърция и т.н.

- Определя ли цената на земята и цената на рентата, която се изплаща? Къде колко плащат?

- Изплащаната поземлена рента е основният фактор, който определя цената на земеделската земя у нас. Въздействието на поземлената рента върху цената на земеделската земя за периода 2010 – 2022 г. е много силно (коефициент на детерминация 0,961). 

За страната като цяло съотношението между цената на земята и поземлената рента/наем е 21,4. 

Това показва броят години, за които изплащаната рента ще покрие цената на земеделската земя. Равнището на този показател също варира в различните региони от страната и е в размер на 24,6 за Североизточна България и съответно 15,9 за Южна Централна България.

- Как се котира България, когато говорим за рента от земеделска земя на ниво ЕС?

- Изплащаната поземлена рента у нас е сред относително високите в Европа. Средната изплащана поземлена рента по данни на Евростат за 2020 г. у нас е по-висока от тази във Франция, Швеция, Испания и др. и близка до тази във Финландия и Австрия. 

отново следва да се търси в режима на подкрепа по схемата за единно плащане на площ.

 

Добавете коментар


Защитен код
Обнови