Разследват за измама с пристанищни терминали в Бургас

Държавното предприятие "Пристанищна инфраструктура" (ДППИ) е платило количества многократно над изпълнените строително-монтажни работи по договор за удълбочаване на пристанищни терминали край Бургас, констатира Агенцията "Държавна финансова инспекция" (АДФИ). 

Проверен е договор от септември 2016 г. на ДППИ с консорциум между фирмите "Геофото Системс" на сърбина Божидар Митрович и гръцката "Игнатиос Спанопулос Нафтилиаки – Емборики – Техники". Първоначалният контракт, подписан от гереналния директор тогава Ангел Забуртов, касаещ рехабилитация за постигане на проектни дълбочини на пристанищни терминали в района на действие на клон териториално поделение Бургас, е на стойност 5 489 000 лв. без ДДС. 

През март 2017 г. е подписано допълнително споразумение за оскъпяването му с 2 495 250 лв. Пред Агенцията за обществени поръчки е отчетен с 88% изпълнение и платени 6 654 218 лв. без ДДС. Посочено е, че от заложения по количествено-стойностна сметка общ обем за драгиране до постигане на проектните дълбочини в отдените зони са изпълнени около 88%, тъй като в три от зоните за драгиране са достигнати заскалени участъци (скални масиви), установени с водолазни огледи. 

"Откритите скални масиви са различни от заложените в техническата спецификация за драгиране наносни материали и изискват изпълнението на различни по вид дейности, оперативно несъвместими с техническото оборудване и технологията за изпълнението на дейностите", е уточнено в доклада пред АОП. 

От АДФИ обаче констатират серия нередности по договора и пет индикатора за измама. Според инспекторите подписаният допълнително анекс е в нарушение на регламент от закона, че допълнително споразумение може да се подпише в обстоятелства, когато при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да ги предвиди. 

Тоест, трябвало е да бъдат предвидени и обемите на драгажната маса в пета зона на подходния канал за пристанище "Бургарски корабостроителници". С анекса обемът ѝ се е увеличил с 166 150 кубика и с 5200 кубика са завишени допустимите прекопки, което е мотив да се оскъпи договорът с почти 2,5 млн. лв.   

Заради това на шефа на ДППИ е съставен акт за установяване на административно нарушение. Констатирано е също съставени два еднакви по вид, но с различно съдържание документи за приемане на действително извършени СМР (строително-монтажни работи). Съставени са два междинни предавателно-приемателни протоколи и са заплатени количества, надвишаващи многократно приетите за действително изпълнени дейности. 

По един протокол пък не са заплатени количества, надвишаващи многократно приетите за изпълнени. Установено е и разминаване в дати за временно спиране на работата, уговорени в писмена кореспонденция между възложителя и изпълнителя. 

Имало е системно неспазване на клауза от договора, съгласно която изпълнителят следва да фактурира и изплаща 80% от действително извършените работи, а останалата част от 20% е следвало да се платят десет работни дни от подписване без забележки на окончателен приемо-предавателен протокол. 

На шест пъти е плащано наведнъж 100% от фактурираното. Установени са и невнесени в републиканския бюджет 207 547 лева. Проверката е възложена от директора на АДФИ по искане на прокуратурата и докладът ѝ е предаден.   

Проверен е и още един договор на ДППИ – за Пристанищна инфраструктура" с предмет: "Инженеринг за възстановяване на пристанищно съоръжение при нос Шабла – морска естакада с островна площадка". Той е подписан през далечната 2014 г. с консорциум между фирмите "СП Холдинг", "Строително-предприемачески холдинг" и "Си-Гал-Христин Николов" за сумата от 6 186 353 лв. Срокът му е 14 месеца, но след наложителна промяна в технологията на изпълнение е удължен с 45 месеца. 

Изпълнението е многократно спирано заради неблагоприятни метеорологични явления – вълнения на морето, скорост на вятъра, мътност. В крайна сметка са изпълнени 75% от договорените дейности, преди да прекратят договора преди края на миналата година. По него е платена сумата от 4,6 млн. лв. без ДДС.   

В споразумението за прекратяване е вписано, че възложителят дължи още 433 495 лв. без ДДС. Тази сума представлява удръжки от 10% при всяко междинно плащане, но условието в договора е тези удръжки да се платят след издаване на разрешение за ползване. 

"При проверката е установено, че изпълнението на договора е стартирало на 03.04.2015 г., като към 08.03.2023 г. ремонтните и възстановителните работи по пристанищното съоръжение при нос Шабла - Морска естакада с островна площадка не са приключили, поради което не е налице основание за въвеждането на обекта в експлоатация с издаване на разрешение за ползването му", се сочи в доклада на АДФИ. 

При това положение с ангажимента да плати още 433 495 лв. възложителят е нарушил финансовите интереси на държавното дружество.   Справка в регистъра за електронни обществени поръчки сочи, че през декември месец ДППИ е открила нова процедура по възлагане на естакадата при нос Шабла за довършване. 

Прогнозната стойност е 2,5 млн. лв. без ДДС. Оферти са подали "Строително-предприемачески холдинг" ЕООД и "Хидрострой" АД на Велико Желев. Ценовите им предложения все още не са отворени. 

Посочено е, че в момента конструкцията на естакадата е изпълнена до 353-тия метър. Построени са са пилоти, напречни ригели и надлъжни греди. 

Елементите на парапета са монтирани като временна предпазна мярка. Остава да бъде изградена конструкция на още 62 метра и за целия обект настилка, тротоари, електромонтажни работи, отбивно съоръжение, моряшки стълби, парапети и почистването на строителната площадка.