На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава

-  С Решение № 27-8/30.05.17г. Общински съвет Бургас:

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 и чл.16а от ЗУТ Общински съвет Бургас разрешава изработване на Подробен устройствен план - План за улична регулация (ПУП - ПУР) за утвърждаване на трасе на обслужваща улица в територията на бивш стопански двор, кв.Долно Езерово, гр.Бургас, в устройствена зона 6/Пп по действащ ОУП на гр.Бургас, в предвиденото разширение на населеното място.

 

ОТ ОБЩИНА БУРГАС 

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава

- С Решение № 29-8/25.07.17г. Общински съвет Бургас  : 

2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 и чл.16а от ЗУТ Общински съвет Бургас разрешава изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП – ПУР) за утвърждаване на трасе на обслужваща улица и трасета на техническа инфраструктура от участъка между о.т.30 – о.т.34 по одобрен ПУР, с Решение №23-22/31.01.2017 г. на Общински съвет Бургас до северозападната граница на ПИ с идентификатор 07079.3.1117 по КК на гр.Бургас, за осигуряване на транспортен достъп до ПИ в границите на устройствени зони 07079/35 и 7/Пп по действащ ОУП на гр.Бургас.

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава

- С Решение № 28-8/27.06.17г. Общински съвет Бургас  : 

2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1, във връзка с чл.16а от ЗУТ Общински съвет Бургас разрешава изработване на подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за утвърждаване на трасе на довеждащ път до ПИ с идентификатори 07079.2.1615, 07079.2.1616, 07079.2.1617, 07079.2.1618, 07079.2.1619, 07079.2.1620 и 07079.2.1628 по КК на гр.Бургас, в границите на устройствена зона 07079/22 по действащ ОУП на гр.Бургас, в обвръзка с проект за ПУП-ПП за трасе на обходен път на гр.Бургас – I етап от км.230 + 700 на път I-9 „Сарафово-Бургас“ до км 493+550 на път I-6 „Ветрен – Бургас“ и локални платна.