На основание чл.21 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол,

О Т   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С 

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава

- С Решение № 17-5/27.09.16г. Общински съвет Бургас  :