Община Созопол търси да назначи служител на длъжността „спасител” за Закрит басейн - Созопол.

За повече информация: тел. 0550 2 57 11

Ст. №34 в общината

 

О Б Я В А

Община Созопол обявява, че открива  публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, търговски помещения , самостоятелни обекти в сграда, с предназначение: За търговска дейност, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска”, както следва:

ЗАПОВЕД

№839/04.04.2016 г.

На основание чл. 51 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, Решение на Общински съвет – Бургас, по т. 26 от дневния ред на проведеното на 23.02.2016 г. заседание (Протокол   № 8), във връзка с чл. 90 от същата