О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С

ул. “Александровска” № 26

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 10А, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ И ЧЛ. 14 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИТЕ ЗА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ, И ЗАПОВЕД №1655/21.06.2016 год.

 

 

О Б Я В А

            На основание чл.69 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол, и във връзка с изпълнение на  Решение на Общински съвет Созопол №213 по т.2.1 от 30.03.2016г.,

ОБЯВЛЕНИЕ за свободно работно място по трудово правоотношение, съгласно Кодекса на труда в отдел "Контрол и административно-наказателна дейност по опазване на околната среда" към дирекция "Околна среда" 

за длъжността "старши инспектор ЕКООС"

О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С

ул. “Александровска” № 26

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 10А, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ И ЧЛ. 14 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИТЕ ЗА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ, И ЗАПОВЕД № 1305/16.05.2016 год.