Доган без път, рибарите в Ченгене скеле без канализация

Заради протестите в Росенец оставихме 1,6 дка на Ахмед Доган

Общинският съвет в Бургас с 45 гласа „за” приеха да бъде отменено решението си взето на 28 април за промяна на ПУП – ППЗ за парк Росенец, което предизвика национален скандал.  

Ставаше въпрос за общински път, водещ до резиденцията на Ахмед Доган, който беше заграден с бариера и пазен от гардове. Пътя трябваше да стане частен, но след национален протест, наречен „Ходене на охраняем плаж“, това не се случи.

Искането за отмяна на това решение бе внесено вчера от председателя на ОбС-Бургас Севдалина Турманова.

Днес обачестана ясно, че общината ще пропусне да получи по проект на ПУДООС десетки милиони левове за подобряване на инфраструктурата – прокарване на водоснабдяване и канализация на над 40 курортни обекта, благоустрояване на охранително-санитарната часта на Нефтобазата и цялостно подобряване на условията на живот в Рибарското селище. 

Това стана, след като общинският съветник от ПП СЕК Константин Бачийски и присъединилият се към него на по-късен етап – Димитър Найденов – колега от ПП Демократична България, предупредиха, че с решението от 28 април местният парламент с мнозинство на ГЕРБ на практика е облагодетелствал Ахмед Доган.

В залата днес думата взе зам.-кметът по строителството инж. Чанка Коралска, която направи потресаваща ретроспекция на историята на скандала.

Ето пълните данни, поднесени от Коралска по време на сесията на Общинския съвет:

Няма да се връщам в далечната 1999г, когато започва всичко и тогавашното правителство на Иван Костов решава да бъде приватизиран Нефтохимическия комбинат заедно с всички негови активи в това число въпросните имоти намиращи се на нос Чукалята с обща площ 193 дка.

Аз ще започна от по-близката 2018г., през която в ѝобщина Бургас е входирано писмо от Лукойл в качеството им на собственик на нефтобазата в района на местността Отманли. С него се отправя искане до община Бургас да се промени Подробния устройствен план като се потърси възможност за осигуряване на санитарнО-охранителна зона със необходимия габарит около външната стена на нефтобазата намираща в района на Росенец, която е стратегически обект от национална сигурност.

Междувпрочем изменението и изработването на подробни устройствени планове най-често стартира с искане на някоя от заинтересованите страни- в случая Лукойл.

Тук ще обърна внимание на още един факт, който има отношение към разглеждания въпрос. До 2013г. община Бургас не е разполагала с нито един квадратен сантиметър собственост върху нос Чукалята и в местността Отманли. Там терените са били основно държавна собственост или собственост на предприятия с изградени в тях почивни бази. През 2013г. в резултат на изработен в условията на чл.16 от ЗУТ, ПУП се предоставя възможност на общината за първи път да придобие безвъзмездно собственост от 4 дка на територията около нос Чукалята, отнети от имотите, които към тази дата вече са били частна собственост на „Стрейтлайн“ АД. Това става с одобряването на ПУП-а с Решение 21-15/26.03.2013г. и 28.03.2013г. на общински съвет Бургас.

Благодарение на правилната и целенасочена политика на Община Бургас провеждана в защита на публичния интерес не е позволено на частния собственик да запази собствеността си в нейната цялост като само учреди право на преминаване през частния имот. Напротив, по най-целесъобразния начин е използвана предоставената в ЗУТ възможност общината да придобие напълно безвъзмездно собствеността върху 4 дка., урегулирайки територията.

Както вече стана ясно от представените факти, освен придобитите през 2013 г. по реда на чл.16 от ЗУТ 4 дка за улици, общината не притежава собствени терени в местността Отманли. 

Поради това технически се приема за най-целесъобразно новата процедура за промяна на вече удобрения през 2013г. ПУП да се стартира по реда на чл.15 ал.3 от ЗУТ която казва цитирам: Границите на урегулирани поземлени имоти могат да се променят с план за регулация само със съгласието на собствениците им, изразено със заявление и предварителен договор за прехвърляне на собствеността.“

Някой от Вас ще попитат - защо това да е най-целесъобразното предложение? 

Отговорът е в това, че по аналогия на плана от 2013г. когато е дадена възможност Общината да придобие 4 дка за улици без да плаща нито стотинка за това, така и сега е най-целесъобразно да се използва процедура, в която няма да се налага да бъдат отчуждавани възмездно терени частна собственост при условие че съществува съгласие на заинтересованите страни това да стане безвъзмездно.

Направеното през 2018г. предложение за допускане изменението на плана е по реда на чл.15 ал.3 от ЗУТ без да се налага да се отчуждават частни имоти и да се разходват публични общински средства за това. Още повече, че с това предложение Общината получава отново повече площ, което пресметнато е още1601 кв.м.

Аз ясно и категорично заявявам пред вас, че ако днес пред мен и експертите в дирекция „Устройство на територията“ стои въпроса за урегулиране на тази територия, то нашето предложение ще бъде то да се случи по същия начин, защото са налице всички предпоставки за това без да е ощетен публичния интерес. Дори напротив.

Обърнете внимание на още нещо. Всичко което представям пред вас са факти, които през 2018г. са били известни. Те са представени и на общинските съветници като приложения към докладната записка, с която е внесено предложението за допускане изменението на плана, който към днешна дата разпали толкова политически страсти. 

И забележете, докладната записка е била придружена от графичен материал, на който ясно се вижда, онова за което сега дебатираме - част от съществуваща на място алея да стане частна собственост, а част от имот частна собственост да стане улица-публична общинска собственост с достатъчен габарит и която да завърши с паркинг за 50 автомобила.

Тук може да бъде зададен въпроса, защо някой от присъстващите в тази зала, които и тогава са били общински съветници едва сега се сетиха, че този план е в ущърб на публичния интерес.

Да съгласна съм, че при разработването на един план има различни варианти на решение и всеки един от тях може да бъде защитен в зависимост от неговата целесъобразност. Предложението на експертите плана да бъде изменен по този начин е било продиктувано от целесъобразност и защита на публичния интерес. Но не експертите са тези които вземат решенията. 

Законодателят е управомощил именно тези решения които са свързани със целесъобразност да бъдат вземани от общинския съвет. И тук именно е мястото на общинските съветници да изразят своето съгласие или несъгласие, а администрацията като изпълнителен орган да изпълни тяхното решение.

***

Хронология

1. През 1999г. се извършва приватизация на Нефтохимическия комбинат в Бургас и той е приватизиран от руската компания „ЛУКОЙЛ“.

2. Въпросните имоти намиращи се на нос Чукалята по тогава действащото КВС са съответно 009043 и 009035 съответно с площи 9 дка и 184 дка.

3. Тези имоти са част от приватизационната сделка и са станали собственост на „ЛУКОЙЛ“.

4. През 2006 г. дружеството „ЛУКОЙЛ“ прехвърля собствеността върху тези два имота на трите пенсионни фонда Лукойл Гарант – доброволен пенсионен фонд, универсален пенсионен фонд и професионален пенсионен фонд.

5. През 2007г. трите пенсионни фонда продават на частното дружество „Стрейтлайн“ АД собствеността върху въпросните имоти, заедно с построените в тях сгради.

6. През 2008г. новият собственик „Стрейтлайн“ АД подава заявление за допускане изработването на ПУП за двата имота. Заявлението е разгледано от ЕСУТ и към онзи момент е установено че не са налице условия за удовлетворяване на искането.

7. С изработването на КК през 2009г. имотите по КВС с номера 009043 и 009035 са трансформирани съответно в имоти с идентификатори 07079.831.43, 07079.831.88, 07079.831.87, 07079.831.86, 07079.831.35.

8. С отделни идентификатори в КК са отразени и съществуващите алеи за достъп до намиращите се в района бунгала. В периода 2010 -2012г. е установена непълнота в действащата КК касаеща имот с идентификатор 07079.831.43, в резултат на което картата е допълнена и като са нанесени съществуващите сгради и огради.

9. След корекцията на КК през 2012 г. собственика внася ново искане за допускане изработването на ПУП-ПРЗ за територията, в съответствие с действащите кадастрална карта и ОУП за землището на Бургас.

10. Новото заявление за изработване на ПУП през 2012 е разгледано на ЕСУТ и предвид наличието на новите обстоятелства е допуснато изработването на ПУП-ПРЗ за имоти 07079.831.43, 07079.831.88, 07079.831.87, 07079.831.86, 07079.831.35, на основание чл.16 от ЗУТ във връзка с чл.124 от ЗУТ при спазване разпоредбите на ЗУЧК.

11. Представения проект за ПУП е обявен на всички заинтересовани страни включително частните субекти собственици на бунгала в територията. Постъпили са предложения, които са разгледани отново на ЕСУТ и са удовлетворени в резултат на което ПУП е преработен.

12. Удовлетворени са и исканията на Областния управител и МРРБ за осигуряване на достъп до съществуващия пристан.

13. С коригираният ПУП-ПРЗ се обособяват улична и алейна мрежа за достъп до всички новоурегулирани имоти, въпреки желанието на собственика „Стрейтлайн“ АД това да става чрез учредяване на право на преминаване.

14. Така изработения в условията на чл.16 ПУП дава възможност на общината за първи път да придобие безвъзмездно собственост 4 дка на територията около нос Чукалята, отнети от имотите собственост на „Стрейтлайн“ АД.

15. Това става с одобряването на ПУПа с Решение 21-15/26.03.2013г. и 28.03.2013г. на общински съвет Бургас.

16. През 2018г. постъпва искане от Лукойл АД за осигуряване на санитарно-охранителна зона със необходимия габарит около външната стена на нефтобазата намираща в района на Росенец, която е стратегически обект от национална сигурност. Изработването на промяна в действащия ПУП-ПРЗ, одобрен през 2013г. е разрешено с Решение 42-13/29.05.2018г. на общински съвет Бургас. С решението е одобрено и задание придружено от скица-проект, с което е определен обхватът на разработката.

 

Добавете коментар


Защитен код
Обнови