Църковното настоятелство строи 25 бунгала в Буджака

Двадесет и пет бунгала ще бъдат изградени в местността Буждака в Созопол.

Това става ясно от подадените документи в РИОСВ Бургас.

Пълното име на обекта е „Изграждане на 25 броя бунгала в поземлени имоти №№ 67800.8.125, 67800.8.126, 67800.8.127 по КК на гр. Созопол, местност Буджака, община Созопол”, с инвеститор Църковно Настоятелство при Храм „Свети Георги”, Созопол

Теренът попада в обхвата на т. 12 от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. 

Имотите попадат в границата на защитена територия - защитена местност (ЗМ) „Колокита“ по смисъла на Закона за защитените територии. Част от теренът предвиден за реализация на инвестиционното предложение е в  многофункционална зона 2 на защитена местност Колокита. 

Имотите, предмет на инвестиционното предложение попадат в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие - защитена зона BG0002077 “Бакърлъка” за опазване на дивите птици.

Текст: meduzata.com

 

Добавете коментар


Защитен код
Обнови