QR кодове за емблематични дървета н Странджа

В навечерието на тазгодишната Седмица на гората в Природен парк  "Странджа" предприемат една нова инициатива. 

Ще направят QR кодове за най-емблематичните дървесни видове на територията на природния парк. Те ще бъдат поставени на видно място до красиви, стари дървета, намиращи се на достъпно за туристите място. 

Ето какво ще разчетете при сканирането на тези QR кодове:

Аз съм Церът. Представлявям вид дъб. Името "Цер" ми е дадено въз основа на латинското наименование, с което учените са ме нарекли - Quercus cerris. 

Раста из цяла България, по-често в източната й половина. Общият ми ареал на разпространение включва Балканския и Апенинския полуостров, Централна Европа, по южните брегове на Черно море и в Мала Азия. На височина достигам до 35 метра, рядко до 40, а дебелината на ствола ми е около 2 метра. Моята кора е сива, дълбоко напукана, в пукнатините цветът й е червеникав. 

Листата ми от горната страна са тъмнозелени и лъскави, а от долната - светлозелени и гъсто овласени. Имат продълговата форма, дълги са от 7 до 14 см и широки 3 - 8 см. Ръбът им е врязан, образувайки 6 - 12 заострени дяла от всяка страна на листото. От централната жилка излизат от 6 до 12 броя странични жилки. Дръжките на листата ми достигат 1,3 - 1,9 см дължина. Аз съм еднодомно растение - върху мен се развиват както мъжки, така и женски цветове. 

Цъфтя през май - юни, мъжките цветове са събрани в съцветия, наречени реси, с дължина от 5 до 8 см. Женските цветове са малки, събрани в групи по 2 - 4. 

Моите жълъди са с дължина от 2,5 до 4 см и ширина до 2 см, разположени по клонките поединично или до 4 заедно. Те са приседнали, т. е. без дръжки. Шапчицата на жълъда, наречена купола, е гъсто покрита с дълги израстъци с форма на шило. 

Обитавам равнинни и нископланински терени. Самостоятелно или с други дървесни видове, най-често с моя събрат Благунът, както и със Зимният дъб (горун), образувам обширни гори. Двамата с него сме ключови видове за един от типовете природни местообитания в Природен парк "Странджа", предмет на опазване в защитените зони от мрежата НАТУРА 2000 в България - 91М0 Балкано-Панонски церово-горунови гори.