Първи в България: ЮИДП с иновативна система за извоз на дървесина 

Днес на територията на Държавно ловно стопанство - Мазалат, се проведе демонстрация и обучение за работа със системата за извоз на дървесина Log Line.

Тя е доставена след провеждане на процедура по ЗОП от “Югоизточно държавно предприятие” ДП гр. Сливен и ще се прилага за първи път в България.  

В обучението взеха участие горски служители от териториалните поделения на ЮИДП - Сливен и ИАГ, като демонстрацията и обучителната беседа бе проведена от представители на производителя на системата Log Line Йосеф Бухегер и Херман Виланд и д-р инж.Мартин Борисов,

По време на обучението участниците бяха подробно запознати с теоретичните основи на системата. Проведе се и практическа демонстрация на терен, включваща инсталиране и извоз на дървесина, както и демонтаж на системата. Системата Log Line представлява улей, по който се извършва спускане на дървесина по гравитачен път. Тя е максимално ефективна на дължина 100-300м, а монтажът й отнема сравнително кратко време, напр. 100м. се монтират за около 1,5 часа.

Приложението на системата Log Line е много полезно при провеждане на отгледни сечи в райони с големи наклони и слабо развита инфраструктура, като позволява извоз на дървени секции с дължина до 5 м и диаметър до 30 см. Също така, при изграждане на системата няма нужда от направата на извозни пътища или технологични просеки. По този начин се предпазва теренът от ерозия, почвата от уплътняване  и се избягват повреди на стоящите дървета при извоза.

Горските служители от стопанствата споделят, че обучението е било изключително полезно, с оглед внедряването на технологията в България и богатия опит, който получиха от специалистите.