Пръскат срещу борова процесионка 500 дка на територията на ЮИДП

Лесозащитни мероприятия срещу борова процесионка на обща площ от почти 13 000 дка са предвидени да се извършат през 2024 г. 

Те са планирани на база лесопатологични обследвания, резултати от извършени лабораторни анализи и контролни проверки от лесовъдите и експертите от лесозащитните станции през 2023 г., допълнени с информация от постъпили сигнали от граждани. 

Въздушно пръскане е планирано върху 10 700 дка в района на дейност на Южноцентрално държавно предприятие – гр. Смолян (10 200 дка) и Югоизточно държавно предприятие – гр. Сливен (500 дка). 

Към момента предвидени за въздушно пръскане са горски територии в Родопите в следните землища:

- селата Джерово, Дюлица, Добромирци, Долно Къпиново (в района на дейност на ДГС Кирково);

- селата Мишевско, Мрежичко, Рогозче, Ямино (в района на дейност на ДГС Момчилград); 

- селата Чубрика, Песнопой, Русалско (в района на дейност на ДГС Ардино);

- селата Бойно, Комунига и Ходжовци (в района на дейност на ДЛС Женда);

- селата Борово и Югово (в района на дейност на ДЛС Кормисош);

- селата Малево и Хвойна (в района на дейност на ДГС Акад. Н. Хайтов);

- селата Бор, Горнослав, Добростан, Косово, Орешец, Три могили (в района на дейност на ДГС Асеновград);

- селата Виноградец, Горно Вършило и Славовица (в района на дейност на ДГС Пазарджик).

Предвидените за третиране от въздуха иглолистни гори в Средна гора и по южните склонове на Стара планина се намират в землищата на:

- гр. Клисура и с. Розино (в района на дейност на ДГС Клисура);

- гр. Хисаря и с. Отец Паисиево (в района на дейност на ДГС Хисар);

- гр. Гурково и селата Николаево и Нова Махала (в района на дейност на ДГС Гурково).

Механична борба е планирана за 2258 дка. 

Организацията и провеждането на лесозащитното мероприятие предстои да се извърши от териториалните поделения на съответното държавно предприятие, под методическото ръководство и контрола на Лесозащитна станция – гр. Пловдив. Третирането ще се осъществи при подходящи условия и след извършване на контролно лесопатологично обследване от страна на експертите по лесозащита. 

И през настоящата година ще бъдат проведени наблюдения и обследвания в различни етапи от развитието на вредителя, чрез отчитане на летежа чрез феромонови уловки, обследване за установяване на степента на увреждане и анализ на яйцепръстенчетата.