През първите дни на м. октомври върху 3 800 дка борови гори в ТП „Държавно горско стопанство - Стара Загора“ (в т.ч. 214 дка общински гори на Община Стара Загора), се извършиха последните за годината въздушни пръскания срещу боровата процесионка. 

Представяне на механизиран дърводобив, чрез съвременни методи със система Харвестър/Форвардер, които водят до устойчиво и екосъобразно стопанисване на горите, се проведе на територията на „Югоизточно държавно предприятие“ ДП – гр. Сливен. 

След проведен обход и инспекция на служителите на ДПП "Странджа" на територията на с. Младежко по маршрут "Извори и пещери на река Младежка" - заслонът, пещерите, Кулата и Замъкът е установено грубо нарушаване на собствеността на парковата дирекция.