Стопанства от РДГ Бургас минаха успешен одит по FSC стандарт

Две горски и едно ловно стопанство на територията на РДГ Бургас преминаха през одит спрямо строгите изисквания на FSC стандарт за горска сертификация.

FSC е международен стандарт за отговорно стопанисване на световните гори (Forest Stewardship Council).

Сертификацията е одобрена, след приемане на несъответствията, реши одиторският екип - инж. Александра Александрова и инж. Пенчо Дерменджиев.

Стопанствата имат разработени Анализи на положителните и отрицателните социални и екологични външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесни и недървесни продукти и екосистемни услуги.

Стопанствата имат разработена процедура относно правилата и оборудването за безопасност при работа в горите. По време на одита са проверени договори с дърводобивни фирми. Проверени са регистри и инструктажни книги на служителите и приемно-предавателни протоколи за предоставени униформени облекла.

Стопанствата имат разработени системи за Оценка на въздействието на горскостопанските мероприятия, в които са идентифицирани засегнатите групи.

За да разберем какво включва одита по FSC, meduzata.com се обърна към инж. Венелин Радков, главен експерт „Контрол и стопанисване на горите“ в ЮИДП – Сливен.

***

- Инж. Радков, през септември бе извършен одит на това как се спазва стандарта FSC, а докладът излезе преди броени дни. Къде беше проведен този одит?

- Одитът беше в две горски и едно ловно стопанство. Започна в ДГС Средец, след което продължи в ДЛС Ропотамо и завърши в ДГС Звездец.

На закриващата среща присъстваха и директори на 9-те горски стопанства, които са с групов сертификат. От общо 12 горски и ловни стопанства на територията на РДГ Бургас – Кости, Граматиково и Айтос са със самостоятелни сертификати, а останалите с групов.

Горските стопанства, които са под 10 хил. хектара /Ропотамо и Ново Паничарево/ се одитират през година. Останалите 7 са през 2 или 3 години.

- Какво включва този одит?

- Одитът включва проверка на това как се стопанисват държавните горски територии, сертифицирани по този световен стандарт FSC и отговарят ли на принципите и критериите на националния стандарт FSC за България, който е валиден от август 2017 г.

Гледат се нещата както на терен, така и документално. Един отитор ходи на терен и гледа действащи подотдели, където има сеч, където има работници, където има трактори, маркирани подотдели за сеч през 2022 г., освидетелствани подотдели, които са приключени като сеч.

Гледат също и нови залесявания, култури – 2, 3, 4-годишни, гори във фаза на старост. Всяко горско или ловно стопанство има ангажимент 10% от територията да са гори във фаза на старост, което означава, че в тях не се прави нищо, все едно са резерватна територия. Така изпълняваме един принцип от стандарта.

Има и представителни образци на местообитанията – за горите в НАТУРА 2000.

- Какво казва одиторският доклад?

- Почти няма теренни забележки. Единият от одиторите каза още при проверката: Аз търсих нарочно да видя нещо не както трябва, но не можах да открия.

Нямаше отпадъци, висока сеч, нерегламентирана сеч, закачени дървета. 

Има известни пропуски в документацията, което е поправимо. Има малки несъответствия със срок за отстраняване 1 година.

А за големите несъответствия се отстраняват в рамките на три месеца. Например ненаправен добре мониторинг.

Текст и снимки: meduzata.com

 

Добавете коментар


Защитен код
Обнови