Разработват регионална програма за полезащитни горски пояси 

Регионална програма за полезащитните горски пояси ще бъде възложена за разработване от Изпълнителна агенция по горите, съдействие за което ще бъде осигурено от водещи експерти в тази сфера. 

Това стана ясно на проведената трета изнесена среща на екипа за управление на проект "Земите и горите на орела". Изработването на документа ще се финансира от проекта, като изготвянето му е утвърдено от Европейската комисия и изпълнителния директор на горската агенция. 

Програмата е за срок от 10 години и предвижда изграждането на полезащитни горски пояси на територията на Североизточно държавно предприятие.

Потребността от разработването на дългосрочна програма е проблемът със съхненето на емблематичните горски територии. 

Регионалната програма няма нормативен характер, но ще подпомогне цялостното справяне с основните проблеми пред полезащитните горски пояси, свързани със здравословното им състояние, възстановяване на увредени такива, решаване на проблема с реалните граници на част от тях, провеждането на необходимите допълнителни научно-приложни изследвания. 

Освен, че представляват емблематични горски територии с важно значение, те са и неоценими горски хабитати за развитие и убежище на множество ценни животински видове, осигуряват места за почивка на мигриращи видове, категорични са горските експерти и орнитолозите от БДЗП, който е партньор на горските структури по проекта.

В рамките на изнесената среща се проведе седмо заседание на надзорния комитет по проект "Земите и горите на орела" (LIFE18 NAT/BG/001051), който е продължение на проект „Горите на орела“, успешно приключил през 2019 г. 

Основната му цел е дългосрочно опазване популацията на малкия креслив орел чрез защита и устойчиво управление на гнездовите и хранителни местообитания на вида, както и създаване на нови такива.