Екипи горски служители извършват масови проверки на сечища

В насаждения частна собственост е установена сеч на немаркирани дървета

Екипите на Изпълнителна агенция по горите и Регионалните дирекции по горите извършват масови проверки на сечища в цялата страна. 

В рамките само на един ден през изминалата седмица са проверени общо 611 обекти за добив на дървесина, от които 478 са в горски територии – държавна собственост, 89 в частни гори и 51 са горски територии, собственост на общини.

Експертите отбелязват, че най-често срещаният пропуск е наличието на добита дървесина в сечищата и на временни складове, неотразени в изготвените протоколи за освидетелстване, както в държавни горски територии, така и в горски територии, собственост на физически лица. В насаждения частна собственост е установена сеч на немаркирани дървета.

В два частни имота е спряна сечта за установени налични количества добита дървесина. В протоколите за освидетелстване на сечищата е посочено, че в насажденията не е извършван добив. 

Извършване на маркиране с друг цвят боя е установено в обект за добив на дървесина, държавна горска територия. Дейността в насаждението е спряна като предстои извършването на допълнителна проверка. Проверките по контрол на дейностите в горските територии в цялата страна продължават.