Започват проверки на всички ловностопански райони в страната

Изпълнителна агенция по горите започва проверки по изпълнение на ловностопанските мероприятия във всички ловностопански райони в страната. 

Съгласно Закона за лова и опазване на дивеча и Правилника за неговото приложение, стопанисващите дивеча планират и извършват дейности по запазване и обогатяване на видовото разнообразие, подобряване на местообитанията, опазване и възпроизводство на дивеча в ловностопанските райони. 

Едно от основните ловностопански мероприятия е подхранването на дивеча. Целта е да се подпомогне дивеча през зимния период, когато храната е недостатъчна, а намирането й трудно. От изпълнението на това мероприятие зависи намаляването на загубите, както и успешното възпроизводство на видовете през пролетта и лятото. 

ИАГ и нейните структури ще извършват проверки на територията на цялата страна. При констатиране на неизпълнение на ловностопанските мероприятия ще се забранява ползването на дивеча в съответните ловностопански райони за срок от 3 месеца до 1 година.