Как ще се определя такса смет

Как да се определя такса битови отпадъци, уточнява проект на Наредба за реда за изготвяне и образеца на план-сметката за относимите разходи за извършване на дейностите по предоставяне на услугите, за които се заплаща таксата за битови отпадъци и за начина на изчисляване размера на таксата.

Предложенията за промени в нея и становището по тях на Министерство на финансите са качени от ведомството. Едно от предложенията е да се промени дефиницията за „ползвател“, на база на който се изчислява таксата. Предложението е под „ползвател“ в Наредбата да се разбира лицето ползващо легло в хотел или здравно заведение, място за сядане в заведения за обществено хранене, училища, спортни зали и киносалони и т.н.

От Министерство на финансите отхвърлят предложението, като посочват, че в наредбата са изведени дефиниции за ползвател, а именно:

„1. за граждани – собственици и/или лица с учредено вещно право на ползване, и/или наематели, и/или лица с постоянен и/или настоящ адрес в недвижимия имот, и/или обитатели по смисъла на § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби на Закона за управление на етажната собственост, и/или лица, които пребивават в имота на друго основание;

2. за предприятия – собственици и/или лица с учредено вещно право на ползване, и/или концесионери, и/или наематели, и/или лица, на които имотите са предоставени за управление, и/или заети и наети от предприятията лица, и/или лица, които пребивават в имота на друго основание.“

Всички останали (за граждани и за предприятия), извън посочените, са „лица, които пребивават в имота на друго основание“, обясняват от Министерство на финансите по повод предложения за промени в наредбата, докато тя е предложена за обществено обсъждане.

От ведомството напомнят, че в правомощията на всеки общински съвет е самостоятелно да регламентира кои са „лица пребиваващи в имота на друго основание“, като за всяка община този списък би имал различно съдържание. Предвид това, че всяка община има специфични социално икономически и демографски особености, то биха възникнали множество различни по своята същност случаи и комбинации от случаи и за това не е възможно тяхното детайлно разписване в един нормативен акт.

В случай че общинския съвет счита, че основата „брой ползватели в имота“ не е подходяща за определяне размера на ТБО за юридическите лица на територията на общината, то той има възможност да приеме някоя от останалите основи, разписани в закона и в наредбата, посочват в мотивите си от Министерство на финансите. Също така е предоставена възможност при определяне на размера на таксата за битови отпадъци за всяка от услугите да се ползва различна основа, според преценката на конкретната специфика на общината.

Не е възможно в проекта на наредба да се посочат всички видове основания за пребиваване на ползватели на услугата в имота. Също така следва да се отбележи, че „лица пребиваващи в имота на друго основание“ не са постоянно пребиваващи лица и те пребивават в посочените обекти за сравнително кратък период – 2 часа (за киносалони, спортни зали и ресторанти), 6 часа (за училищата), няколко дни (за хотели, болници) и т.н. Поради тази причина в компетентността на всяка община е да определи видовете лица и каква ще бъде основата за тези имоти, допълват от министерството.

Според тях в предложението подходът при хотелите, ресторантите и други заведения за обществено хранене за определяне на такса битови отпадъци е да се ползва брой легла за настаняване, брой маси или столове. Необходимо е да се отбележи, че тези дейности имат сезонен характер и периодичност на посещаемостта и определянето на средна заетост за всеки обект би увеличило изключително много административната тежест както за задължените лица, така и за общинската администрация.

Относно производствените предприятия в предложението като ползвателите на услугата в имота са определени работещите в тези предприятия, което не обхваща всички ползватели на услугата в предприятията, както е прието в § 1, т. 45, б. „б“ от допълнителните разпоредби на ЗМДТ. Не е отчетен фактът, че в предприятията пребивават лица като клиенти, доставчици, рекламни агенти, дистрибутори и други, които също биха могли да генерират битов отпадък и които се явяват „лица пребиваващи в имота на друго основание“, пише още в мотивите към проекта на наредбата.

За болници, училища, спортни зали и киносалони е предложено за определянето на ТБО да бъде приета основа брой легла, брой ученици, брой седящи места и броя на персонала. Отново следва да се отбележи, че тук се определя средно запълване на легла и столове. Докато броя на учениците е сравнително постоянен през цялата година то същото не може да се каже за спортните зали, киносалоните и болниците. Освен това в предложението не става ясно как точно и къде ще се облагат например учениците – в училището или в дома им и дали няма да се получи дублиране на ТБО – един път в училището един път в домакинството.

За обектите за обществено ползване, търговски центрове, хипермаркети и други магазини се предлага основа за определяне на ТБО да бъде брой маси/столове, брой седящи места в киносалоните и брой на персонала. Отново следва да се отбележи, че заетостта е различна през различните периоди от годината тези дейности имат сезонен характер и периодичност на посещаемостта. 

При избор на такъв подход няма да бъде спазен принципа „замърсителя плаща“, тъй като ТБО няма да бъде определена според количеството ѝ, а според броя на предполагаемите ползватели, които пък от своя страна вече биха били обложени с ТБО в своите домакинства, допълват от Министерство на финансите.