Инж. Цветомир Генов: Саарландският метод търси баланс между производителните и защитните функции на горите като залага на индивидуалния подход за отглеждане на всяко дърво

"Малкият креслив орел се явява един вид чадър. Под неговия чадър се скриват много други видове. Опазвайки местообитанията на малкия креслив орел, осигурявайки гори, в които той може да гнезди, всъщност даваме възможност да оцеляват много други видове - от синигера и дърволазката до прилепите“.